EdTalk, samverkan fångar upp eleverna på distans samt Världens största föräldrakväll

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev.

Edtalk – tillsammans för framtidens utbildning

Hur behöver skola och utbildning se ut och fungera i ett samhälle som präglas av ständig förändring? Vad krävs egentligen för att ge alla möjligheter till ett livslångt lärande? Detta vill det nystartade initiativet EdTalk försöka ta reda på tillsammans med andra intresserade i det danska civilsamhället.

EdTalk startades nyligen av några entreprenörer, affärsutvecklare och it-strateger tillsammans med forskare på LearnT, Center for Digital Learning Technology på Danmarks Tekniske Universitet. Det övergripande syftet är att formulera framtidsvisioner för Danmarks utbildningssystem och att sedan delta i utbildnings-, forsknings- och arbetsmarknadsdebatten. 

Alla intresserade kan delta i arbetet, men EdTalk vänder sig särskilt till de som arbetar professionellt med utbildning, antingen inom näringslivet eller inom den formella utbildningssektorn. Tillsammans med dem – och oberoende av politiska intressen – vill man bygga en kunskaps- och forskningsbaserad grund för kommande diskussioner och debatter. 

Samverkan fångar upp eleverna på distans

RISE driver sedan en dryg månad webbplatsen Skola Hemma tillsammans med Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet, Specialpedagogiska Skolmyndigheten och Rädda Barnen. Skola Hemma lyfter ur olika perspektiv fram aktuell forskning och praktiska erfarenheter som kan fungera som stöd för den svenska skolan under coronapandemin.

En viktig fråga handlar om hur skolan kan arbeta för att se till att eleverna är närvarande och deltar i skolarbetet när undervisningen sker på distans. Detta togs tidigare i veckan upp i en längre artikel om hur Grillska gymnasiet i Eskilstuna tänker kring och arbetar med den här frågan. Skolan har knappt 700 elever och drivs av Stadsmissionens skolstiftelse, som är en av RISE skolpartners.

Stadsmissionens Skolstiftelse arbetar sedan fem år tillbaka med en organisationsmodell och en allmän strategi för att öka närvaron bland eleverna på sina skolor. Den bygger man vidare på nu, när undervisningen bedrivs på fjärr och distans. 

Kort sagt handlar det om att arbeta förebyggande och att samla relevanta yrkesgrupper på skolan för att de ska arbeta för att öka studieintresset och närvaron bland eleverna. Skolkuratorer, skolsköterskor, socialpedagoger, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare är olika yrkesgrupper med kunskaper och perspektiv som kompletterar varandra. Tillsammans kan de hjälpa varje elev att lyckas med sina studier.

När de som arbetar med elevhälsa på Grillska gymnasiet i Eskilstuna upptäcker att en elev har mycket frånvaro, börjar de med att ta reda på vad detta faktiskt beror på. Det kan vara en mängd olika saker, och det behöver inte vara elever som har en diagnos eller som har det jobbigt hemma. Nästa steg blir att tillsammans med eleven, vårdnadshavare, mentor, lärare och skolledning försöka hitta en konstruktiv lösning på problemet.

När Grillska gymnasiet gick över till distansundervisning för en månad sedan, ändrades snabbt rutinerna så att man skulle kunna fortsätta fånga upp elever i riskzonen så snabbt som möjligt. Alla funktioner som normalt finns i skolan, måste också finnas när undervisningen sker över nätet och eleverna sitter hemma. 

Undervisningen sker på distans i skolans lärplattform, och varje skoldag inleds med att lärare och mentorer träffar sina elevgrupper i en videokonferens över nätet. Här går man igenom dagens undervisning, vad som förväntas av eleverna samt vilka läromedel, såväl tryckta som digitala, som ska användas på olika lektioner. 

Eleverna arbetar mest på egen hand, men läraren är tillgänglig under hela passet och följer upp dem löpande. Läraren träffar även eleverna mot slutet av varje lektion och stämmer av hur det har gått. Man har också mentorspass där mentorerna träffar sina elevgrupper. De ger bland annat tips om studieteknik, men hjälper också eleverna att hålla motivationen uppe.

Skolkuratorn hör ofta av sig redan på morgonen till de elever som befinner sig i riskzonen och hör efter hur läget är. Hon frågar om eleven har sovit bra, hur vardagsrutinerna ser ut och om det finns något som behöver förändras. Motiverande samtal via sms, chatt eller telefon kan också behövas.

Trygg skolmiljö, tydliga rutiner och trygga relationer med lärare och annan personal, inte minst elevhälsan, är avgörande faktorer för att hålla närvaron på en hög nivå. Elevhälsan behöver ha  direktkontakt med eleverna hela tiden och se till att alla är med på tåget. 

Övergången till distansundervisningen har inte inneburit inte en så stor omställning som man skulle kunna tro. De som arbetar inom elevhälsan har redan de relationer som behövs för att allt ska fungera och kan snabbt få en överblick över läget. 

Bland annat är det viktigt att finnas på de sociala arenor där eleverna är. Grillska gymnasiet i Eskilstuna använder till exempel Instagram sedan två år tillbaka för att peppa eleverna och för att finnas till hands och ge råd och stöd när det behövs.

Världens största föräldrakväll  

28 april bjuder Utbildningsstyrelsen tillsammans med Finlands föräldraförbund för fjärde året i rad in alla föräldrar och vårdnadshavare till Världens största föräldrakväll, som streamas över nätet mellan 18:00 och 19:00), finsk tid (17:00 – 18:00, svensk tid).

Syftet med Världens största föräldrakväll är att stärka föräldrarnas delaktighet i sina barns skolarbete och att ge dem möjlighet att diskutera viktiga aktuella frågor.

Det första året fokuserade man på skolan och de utmaningar och möjligheter som förknippas med den. 2018 handlade samtalet om föräldrarnas roll och hur de bäst kan stödja sina barns skolgång. Förra året fortsatte man på temat, men fäste också blicken på hur hemmet och skolan kan hjälpa barn att hantera möten och sociala kontakter med andra, både i skolan och på nätet.

I år är det erfarenheterna av den senaste månadens distansundervisning som står på schemat.. Undervisningsminister Li Andersson öppnar evenemanget och Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen deltar i diskussionen tillsammans med föräldrarna. 

Veckans tips

Senaste avsnittet av Skolverkspodden belyser skolans verksamhet under den pågående coronapandemin ur skolhuvudmannens perspektiv. Vad kan en skolchef göra för att skapa goda förutsättningar för distansundervisning och säkerställa likvärdighet för alla elever? 

Adam Samara på Skolverkets kommunikationsavdelning samtalar med Marie Elmér, undervisningsråd på Skolverket, som arbetar med frågor som rör skolans organisation och ledning. Dessutom delar skolchefer hos kommunala och fristående skolhuvudmän med sig av sina tankar och erfarenheter från den senaste månaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *