Om Spaningen

Spaningen är en tjänst från RISE som belyser aktuella frågor som rör utbildning, arbetsmarknad och livslångt lärande. Tjänsten är en del av RISE arbete med tillämpad forskning inom utbildning och kompetensförsörjning.  

Samhällsutvecklingen skapar både utmaningar och möjligheter för undervisning och lärande, Den ställer också krav på nya kompetenser inom arbetslivet. Spaningen ger en kontinuerlig inblick i vad som är på gång, såväl i Sverige som internationellt.

Spaningen är tätt kopplad till RISE partnerskap Digitalisering och lärande samt till den samverkan och det erfarenhetsutbyte mellan utbildning, forskning och näringsliv som sker inom ramen för RISE testbädd Vigeo.

Lämna en kommentar till Om Spaningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here