Distansundervisning för alla, finlandsvenska lärare om skolstängningen samt kreativ och yrkesinriktad utbildning på distans

Stefan Pålsson
Stefan Pålsson
9 minuters läsning

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev.

England satsar på bättre förutsättningar för distansundervisning

I England finns en utbredd oro för att de pågående skolstängningarna leder till att kunskapsskillnaderna mellan elever från olika socialgrupper ökar. Regeringen tar därför hjälp av relevanta organisationer i What Works Network – en samling aktörer inom olika samhällsområden som bistår beslutsfattare med forsknings- och evidensbaserad vägledning. Hit hör Sutton Trust och dess systerorganisation Education Endowment Foundation.

20 april publicerade Sutton Trust resultatet av en enkätundersökning bland lärare om om stöd för elevernas lärande hemma under skolstängningarna. Den visar bland annat att mer än hälften av eleverna i fristående skolor får fjärrundervisning varje dag, vilket är nästan 150% mer än vad eleverna i den allmänna skolan får. Detta beror till största delen på skillnader när det gäller tillgång till digitala resurser. Hit räknas både lär- och kommunikationsplattformar, datorer och anslutning till Internet. 

För att minska de här skillnaderna, rekommenderar Sutton Trust att det genomförs insatser som gör det möjligt för elever från socialt och ekonomiskt missgynnade miljöer att få tillgång till god undervisning över nätet.

Några dagar senare presenterade Education Endowment Foundation en metaanalys av ett sextiotal forskningsöversikter om fjärr- och distansundervisning. Rapporten har tagits fram med stöd från The Edtech Hub, en internationell satsning som bland annat finansieras av DFID, Världsbanken samt Bill & Melinda Gates Foundation. Den är fritt tillgänglig för alla, och tanken är att den ska vara till nytta för skolor, myndigheter och beslutsfattare i hela världen.

Resultatet sammanfattas i fem punkter:

  • Det spelar mindre roll om undervisningen sker synkront eller med hjälp av en inspelad film. Det viktiga är att den håller god kvalitet och att den bygger vidare på elevernas förkunskaper.
  • Att säkra att alla elever har tillgång till de tekniska resurser som krävs är en nyckelfaktor. För elever som kommer från socialt och ekonomiskt missgynnade miljöer är detta särskilt viktigt.
  • Om eleverna ges möjlighet att interagera med varandra, ökar motivationen samtidigt som lärandet stärks
  • Att ge stöd åt eleverna att arbeta självständigt stärker lärandet
  • All undervisning kan inte se likadan ut, utan måste anpassas efter innehållet och efter vilka elever det rör sig om.

Nu har regeringen beslutat att satsa drygt 100 miljoner pund på att ge bättre förutsättningar för fjärr- och distansundervisning för de grupper av elever i den engelska skolan som annars riskerar att halka efter. En del av satsningen går ut på att via de sociala myndigheterna ge behövande elever tillgång till hårdvara och Internetuppkoppling.

Regeringen har också inlett ett samarbete med Google och Microsoft för att se till att alla skolor i England har fungerande plattformar för undervisning och kommunikation. Oak National Academy är ytterligare en del av satsningen. Regeringen ger stöd åt ett fyrtiotal lärare från framstående skolor, så att de kan ta fram lärresurser och genomföra undervisning över nätet.

Finlandssvenska lärares erfarenheter under skolstängningen

Igår beslutade den finska regeringen att landets för- och grundskolor ska öppnas successivt från och med 14 maj, efter två månaders fjärr- och distansundervisning. Beslut om hur gymnasierna ska göra, kommer att fattas senare. 

För ett par veckor sedan genomförde Finlands svenska lärarförbund (FSL) en enkätundersökning bland sina drygt 2300 medlemmar, för att få en översiktlig lägesbeskrivning. Knappt tusen av medlemmarna besvarade enkäten och av dem undervisar nästan 80% i årskurs 1-6.

Enkäten visar bland annat att 59% av lärarna endast har undervisat över nätet. 28% har främst undervisat över nätet, men har också haft schemalagda dagar då de undervisat grupper av elever i skolan. 

93% anger att alla eller nästan alla elever har tillräcklig tillgång till teknik och infrastruktur för att kunna delta i fjärr- och distansundervisning. De allra flesta lärarna har inte haft några större problem med att nå eleverna under skolstängningen. Cirka 60% av lärarna menar att mindre än 10% av eleverna är svåra att få kontakt med. Knappt 20% anger att de lyckats nå alla och ungefär lika många säger att de har haft den här typen av problem med mellan 10 och 25% av eleverna.

99% av lärarna konstaterar att de har lärt sig något nytt som de kan ha nytta av framöver. Mer än 70% ser distansundervisningen som en möjlighet till nytänkande och utveckling och  60% menar att det hela har fungerat bra eller mycket bra. 51% säger att övergången till distansundervisning har överträffat förväntningarna. 

Rapporten pekar också på en del baksidor som det är viktigt att vara medveten om. 93% av lärarna säger att arbetstiden har ökat och 80% menar att det är svårt att dra en tydlig gräns mellan arbetstid och fritid. Framför allt ägnar man tiden åt planering och förberedelser av undervisningen. 

En annan slutsats är att de flesta lärare saknar skolan och den dagliga samvaron i den fysiska lärmiljön, trots att fjärr- och distansundervisningen har fungerat bra. Det visar att skolans lokaler spelar en stor roll för de sociala kontakterna samt för gemenskapen och tryggheten, menar FSL. Därför betonar man betydelsen av att måna extra mycket om den mänskliga kontakten, nu när skolan efterhand återgår till klassrumsundervisning.  

Kreativ och yrkesinriktad utbildning på distans

Hur hanterar praktiska och yrkesinriktade gymnasieutbildningar att skolans lokaler har stängts på grund av coronapandemin? Vad är möjligt att göra i de praktiska ämnena? Finns det några lärdomar att bygga vidare på framöver? Igår publicerade Skola Hemma en längre artikel om detta. En av skolcheferna inom Academedias kreativa gymnasieområde berättar tillsammans med lärare från Internationella Hotell- och Restaurangskolan, Designgymnasiet Sickla samt Rytmus musikgymnasium i Göteborg hur det har gått så här långt.

Den sammanfattande slutsatsen är att det har fungerat bra och att det visat sig att distansundervisning både rymmer fördelar och nackdelar för den kreativa och yrkesinriktade utbildningen. En positiv bieffekt är till exempel att delakulturen bland lärarna äntligen tycks ha kommit igång på allvar. 

Samtidigt är det tydligt att allt inte går att göra över nätet och att det krävs undervisning i skolan för att alla moment ska kunna gås igenom ordentligt. Hit hör bland annat det praktiska verkstadsarbetet för designeleverna, kontakten med gästerna för restaurangeleverna och det samtidiga ensemblemspelet för musikeleverna.

Veckans tips

I vintras lanserade Teknikföretagen satsningen Vi räknar på det, där matematikläraren Elin Gawell och influencern Hanna ”HanaPee” Persson håller digitala matematiklektioner för Sveriges högstadieelever. Nu är de tillbaka igen, och den här gången kommer lektionerna att sändas live på Teknikföretagens Youtube-kanal

Precis som förra gången, kretsar lektionerna kring olika vardagsproblem och det finns även en koppling till kursplanen i matematik för högstadiet. Skillnaden är att eleverna den här gången även kommer att kunna interagera med programledarna. Om det dyker upp några frågor, kan de ställa dem direkt och få svar under sändningen.  

Det är premiär 6 maj kl 13:00 och under de tre följande veckorna kommer det ett nytt avsnitt varje onsdag vid samma tid.

Dela den här artikeln