Linköping Science Park hjälper kunskapsintensiva företag att utvecklas

Stefan Pålsson
Stefan Pålsson 115 visningar
7 minuters läsning

Frågeställningar kring kompetensförsörjning och livslångt lärande inom it och industri är en viktig del av arbetet på Linköping Science Park. Hur kan kunskapsintensiva företag attrahera och vidareutveckla kunniga medarbetare? Vad krävs för att motivera individer till kontinuerligt lärande genom hela arbetslivet? Linköping Science Park vänder sig även till barn och unga. För åttonde året i rad arrangeras i juni daglägret Code Summer Camp. Pojkar och flickor mellan sju och sjutton år får under en vecka bekanta sig med programmering, problemlösning och digitalt skapande.

Stimulerar ett livslångt, kontinuerligt lärande

Linköping Science Park startades för knappt fyrtio år sedan och är beläget alldeles utanför Linköpings universitets campus. Här finns drygt femhundra företag inom främst it- och kommunikationsbranschen och många av dem har sitt ursprung i forskning som bedrivits vid universitetet. Verksamheten drivs av ett kommunalt bolag, som ser till att företagen i parken kan växa och utvecklas på bästa sätt.

På senare år har arbetet med att stimulera till ett livslångt, kontinuerligt lärande och att utveckla företagens lärandekultur blivit allt viktigare. Klimatomställningen och den pågående digitaliseringen i samhället ställer allt högre och ständigt nya krav på medarbetarnas mindset, kunskaper och förmågor. Dessutom förbättras den allmänna hälsan, och allt fler förväntas arbeta även efter att de har fyllt 65. Allt det här måste företagen lära sig att hantera, säger Anna Broeders, community and employer branding manager på Linköping Science Park.

  – I slutet av förra året publicerade vi tillsammans med rekryterings- och utbildningsföretaget Skill rapporten Det livslånga lärandet. Rapporten bygger på en förstudie finansierad av ESF, och visar hur kompetensbehoven ser ut inom it- och industribranscherna. Den pekar också på metoder och arbetssätt som kan underlätta kompetensförsörjningen. Vi har även genomfört en enkät för att få en bättre förståelse för de utmaningar och möjligheter som finns.

Rapporten och enkäten är dels tänkt att väcka företagens intresse för de här frågorna, men ska också ligga till grund för nya projekt som kan skapa lösningar på angelägna problem. Just nu ligger två projekt i stöpsleven, och Linköping Science Park kommer snart att ansöka om medel för att genomföra dem.

  – Det ena projektet handlar om hur vi kan motivera individer att vilja lära och att skapa ett growth mindset som väcker viljan att utmanas och förändras. Det andra går ut på att hjälpa små och medelstora företag att dra nytta av det dolda lärande som sker på arbetsplatsen och att hitta arbetssätt som kompletterar och förstärker det.

Hur kan kompetensförsörjningsbristen hanteras?

En annan central uppgift för Linköping Science Park är att hitta nya vägar att hantera och lösa den kompetensförsörjningsbrist som många av företagen lider av. Här är det särskilt viktigt att våga tänka utanför ramarna och att kunna fånga upp personer som utbildar sig senare i livet eller gör ett karriärskifte, påpekar Anna Broeders.

  – Tyvärr har Myndigheten för yrkeshögskolan inte beviljat särskilt många utbildningar inom it-området i vår region, men vi gör vårt bästa för att samarbeta med dem som finns. Det finns ett stort intresse bland företagen att knyta kontakter med de studerande redan tidigt under utbildningen. Utbildningarnas lokala förankring är avgörande. De måste bedrivas på plats för att kontakterna mellan arbetsgivare och potentiella medarbetare ska vara möjliga att få till. Därför arbetar vi också aktivt för att försöka få hit fler utbildningar som kan möta företagens behov.

Kreativ digital problemlösning för barn och unga

Men Linköping Science Park vänder sig inte enbart till företag, utan även till barn och unga. Varje år sedan 2015 har man arrangerat Code Summercamp, där målgruppen är pojkar och flickor mellan sju och sjutton år. Det ställs inte några krav på förkunskaper. 

  – Code Summercamp är ett dagläger där barnen får en inblick i hur företag inom it- och kommunikationsbranschen arbetar. De får också prova på att programmera med olika programmeringsspråk och träna digital problemlösning. Vi vill förstås väcka intresse för branschen, men det är inte det enda syftet. Ur ett demokratiskt perspektiv är det avgörande att barn och ungdomar får se hur hela samhället präglas av kod och digitala lösningar – och att de får lära sig grunderna i hur man gör.

Hur kan kunskaper och erfarenheter från andra branscher och företag användas?

På Linköping Science Park finns ett stort intresse för att lära sig mer om hur andra aktörer tänker och agerar kring kompetensförsörjning och livslångt lärande. Vad kan man lära av företag som har en levande lärandekultur? Hur kan kunskap och erfarenhet från andra branscher tillämpas bland de egna företagen? Här kan samarbetet i RISE testbädd Vigeo säkert vara till nytta. 

Det är en rejäl utmaning att få företag inom it- och kommunikationsbranschen intresserade av livslångt lärande. Ofta är de väldigt hårt pressade i den dagliga produktionen, och känner nog inte alltid att de får in det långsiktiga perspektivet i arbetet med personalens kompetensutveckling, konstaterar Anna Broeders. 

  – Vi måste hitta bättre sätt att motivera företagen för att kunna komma vidare. Det pågår just nu ett projekt på Luleå Tekniska universitet, där bland annar RISE deltar, som går ut på att ta fram en digital verktygslåda som kan motivera till och testa livslångt lärande. Kanske är det något vi kan använda när den är klar? Vi är medlemmar i SISP – Swedish Incubators & Science Parks – och ingår i en infrastruktur som omfattar mängder av kunskapsintensiva företag i hela landet. Här tror jag att det finns goda möjligheter att få igång ett gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte.

Dela den här artikeln