Kontinuitetshantering på Kågeskolan och globala lärdomar från coronapandemin

Planering, tillit och teamsamverkan hjälpte Kågeskolan klara krisen

Tidigare idag publicerade Skola Hemma en längre artikel där förvaltningschefen för utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå kommun och de båda rektorerna vid Kågeskolan F-9 berättar om sitt arbete med kontinuitetshantering när skolan stängdes under två veckor. 

Kågeskolan fick problem med sjukfrånvaron bland lärarna under mars månad, och det blev efterhand allt svårare att få tag i lärare som kunde undervisa. Det fanns även en misstanke om coronaspridning bland lärarna och oron för en större smittspridning började växa. Skolan blev, i likhet med övriga kommunala skolor i Skellefteå, uppmanad att börja krisplanera för att kunna hantera en möjlig förvärrad situation.

Kågeskolans ledning formulerade en handlingsplan som beskriver vilka åtgärder som ska sättas in efterhand som utvecklingen fortskrider, hur ledningen ska se ut och hur medarbetarna ska täcka upp för varandra om frånvaron ökar. Det togs också fram en plan för en övergång till distansundervisning om skolan måste stängas. De båda planerna förankrades bland personalen och alla var förberedda på vad som skulle kunna ske.

Läget förbättrades inte efter påsklovet, så Skellefteå kommun beslutade 21 april att skolan skulle stänga sina lokaler och att undervisningen istället skulle bedrivas på distans. I samband med skolstängningen genomförde Region Västerbotten en smittundersökning bland lärarna, som visade att en knapp fjärdedel av dem testade positivt för coronaviruset.

De båda rektorerna var friska under de två veckor som Kågeskolan var stängd, vilket underlättade arbetet. Att leda verksamheten på distans under en krissituation är väldigt svårt. Därför var det värdefullt att vi kunde bolla idéer med varandra och med de medarbetare som fortfarande var friska.

Förvaltningschefen och skolledningen konstaterar att allt fungerade över förväntan under de två veckor som skolan var stängd. Eleverna i årskurs 5-9 hade förberetts på en eventuell stängning och var bekanta med hur samarbetsnavet i lärplattformen fungerade. Deras tillgång till datorer och Internet hade inventerats redan under planeringsfasen, och de som behövde fick låna en dator. De yngre eleverna bedrev hemundervisning med hemskickade läroböcker och annat material.

Varje skoldag inleddes med ett upprop i lärplattformen, det fanns en tydlig struktur för hur dagen skulle se ut och eleverna fick löpande återkoppling. Eleverna gjorde det bästa av situationen och hjälpte varandra över nätet.

Rektorerna påpekar att det var tur att skolan inte behövde vara stängd längre än två veckor. I årskurs F-5 handlar undervisningen mycket om dialog, och den försvinner i hög grad när eleverna studerar på egen hand. Eleverna i årskurs 6-9 menade att de gick miste om en stor del av det sociala livet när de var hemma och det var lätt att skola och fritid flöt samman.

Ordet tillsammans är nog det viktigaste nyckelordet när man ska beskriva en god hantering av en krissituation, menar rektorerna på Kågeskolan. Huvudmannen, skolledningen och lärarna har hela tiden fungerat som ett team där alla har tilltro till varandra. Föräldrarna fick hela tiden information om läget och hur situationen hanterades. Det var viktigt att vinna deras tillit för att allt skulle kunna fungera.

Lessons for Education

För knappt två månader sedan tog Spaningen upp en rapport från OECD och HGSE, som analyserade hur utbildningssystemen i 98 länder hanterade coronapandemin. Nu har OECD tillsammans med Harvard Global Education Innovation Initiative, HundrED, och World Bank Group Education Global Practice, startat rapportserien Lessons For Education. Här presenteras satsningar i olika länder, som syftar till att skolans undervisning ska kunna drivas vidare när lokalerna är stängda. Tanken är att ge goda exempel som andra länder kan inspireras av.

I delstaten São Paulo, som har ett av Latinamerikas största utbildningssystem, har utbildningsdepartementet tillsammans med ett nätverk av samarbetsaktörer utformat en strategi för att driva undervisningen vidare när eleverna är hemma. Många familjer lever i ekonomisk utsatthet och mindre än hälften av eleverna har dator hemma, men nästan alla har en smartphone. Genom ökat ekonomiskt stöd till elever som lever i fattigdom, gratis utbildningskit med tryckta läromedel, en app med fri tillgång till lärresurser och plattformar där elever och lärare kan hålla kontakten samt tv-sända lektioner, har man skapat en lösning som fungerar väl under rådande omständigheter.  

I USA har 25 stora och välkända aktörer inom teknik, media, utbildning och kultur gått samman för att skapa Wide Open School, en plattform med fria lärresurser, undervisning och andra former av stöd, från förskolan till och med gymnasiet. 

Spaniens utbildningsdepartement har tillsammans med forskningsinstitutet INTEF och public service tv-kanalen RTVE skapat lärplattformen Aprendo en casa (Lär hemma). Här finns bland annat öppna lärresurser, ett webbaserat verktyg som gör det lätt för lärare att själva ta fram undervisningsmaterial samt tillgång till expertis och fortbildningsmaterial.  

I Finland har YLE dragit igång satsningen Etäkoulu (Distansskolan) för att ge elever och lärare tillgång till bra undervisningsmaterial via Internet, radio och på tv. YLE har ett tätt samarbete med intresserade lärare för att se till att materialet blir så relevant och användbart som möjligt och för att säkerställa att det sprids i landets lärarkår. I en Facebook-grupp hjärnstormar man med lärare i framkanten och man samverkar också med lärare som gör lärresurser av nyheter i appen YLE Triplet.

Skoldistriktet Central Falls, som ligger i delstaten Rhode Island, tog fram en strategi för distansundervisning som började genomföras tio dagar efter att skolorna tvingats stänga. 82% av eleverna talar ett annat språk än engelska hemma, många är i behov av särskilt stöd och det saknas ofta tillgång till datorer, bredband och andra former av stöd hemma. Tack vare ett målmedvetet och väl fungerande samarbete med stadsstyret, har skoldistriktet lyckats nå de allra flesta elever som lever i ekonomisk utsatthet. Eleverna har fått tillgång till datorer och Internet och familjerna har fått teknisk hjälp på sitt eget språk. Lärarna har fortbildats så att de kan undervisa på distans och skoldistriktet har sammanställt en förteckning över digitala resurser som kan användas utan kostnad.

George and Veronica Phalen Leadership Academies – ett nätverk av 22 så kallade charterschools i fem amerikanska delstater – är en icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar för att skapa väl fungerande skolor för elever med afroamerikansk och latinamerikansk bakgrund. För att hantera skolstängningarna under coronapandemin, har man tagit fram en strategi som vilar på fyra grundstenar: god undervisning via nätet och med distribution av tryckta läromedel, näringsrik mat, emotionellt stöd och kompetensutveckling för lärarna. 

I Frankrike använde utbildningsdepartementet sitt nätverk av lokala digitala utbildningsrådgivare för att underlätta övergången till distansundervisining i landets 30 skoldistrikt när skolorna stängdes. De har tillsammans med de lokala myndigheterna sett till att eleverna har tillgång till datorer och digitala lärresurser, gett lärarna kompetensutveckling och satt igång samarbete med olika aktörer för att se till att undervisningen kan fungera på distans.

I Nederländerna startades det oberoende initiativet Studenten helpen scholieren: en webbaserad plattform där universitetsstuderande ger undervisningsstöd åt elever på högstadiet och gymnasiet. På plattformen finns även digitala läromedel, som gjorts fritt tillgängliga av olika förlag, en chatbott som ger elever hjälp samt tillgång till webbinarier för universitetsstuderande som vill lära sig mer om hur de kan ge elever pedagogiskt stöd. 

Veckans tips

Imorgon, mellan kl 14:00 och 19:00 svensk tid, anordnas en kostnadsfri global konferens för lärare på nätet. Temat är “det nya normala” – om utbildning efter coronapandemin. Presentationer och samtal kommer att kretsa kring möjliga vägar framåt och hur det nya läget bäst kan hanteras.

Konferensen anordnas av Vikas Pota tillsammans med en rad olika statliga och privata aktörer från hela världen som verkar inom utbildningsområdet. 

Programmet består av en mix av föreläsningar och samtal. Ansvariga för utbildningsfrågor på OECD, Världsbanken och Unesco kommer att dela med sig av sina perspektiv och lärare från en rad olika länder ska berätta om sina erfarenheter och tankar. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *