Workshoppar i programmering för lärare

Under höstterminen deltar RISE i Skolverkets satsning på en serie med fyra workshoppar om programmering, som arrangeras runt om i landet. Workshopparna fungerar som stöd till Skolverkets webbkurs Att programmera, och vänder sig till skolhuvudmän och skolor. Skolverket samarbetar med organisatörer från Malmö och Lund i söder till Skellefteå i norr. RISE vänder sig till intresserade i Göteborgsregionen och närliggande områden.

Målgruppen är i första hand matematik- och tekniklärare i årskurs 4-9 som vill börja arbeta med programmering i undervisningen, men alla intresserade lärare kan vara med, oavsett ämne och stadium. Upplägget är en blandning av självstudier och fysiska träffar. Om coronapandemin lägger hinder i vägen, kan workshopparna istället genomföras över nätet.

Kursen och workshopserien visar hur digitaliseringen förändrar samhället, samtidigt som den ger en introduktion till hur programmering fungerar. Genom att koppla programmering till vardagen, blir det tydligt i vilken hög grad som den styr och formar tillvaron. Därmed blir det också uppenbart att det rör sig om kunskaper som blir allt viktigare för att kunna fungera som en aktiv och kritisk samhällsmedborgare.

Inga förkunskaper krävs, men Skolverkets webbkurs Om programmering är en bra förberedelse för den som vill ha en mer stabil grund att stå på. Varje deltagare behöver ha tillgång till en egen digital enhet. En dator är att föredra, men en platta är också ett möjligt alternativ. Det är nödvändigt att rektorerna ger sina deltagare de förutsättningar som krävs för att genomföra workshopparna och kursen. Den samlade tid som krävs av varje deltagare beräknas till mellan 15 och 20 timmar. 

https://youtu.be/JaMLaDSnn_E

Marcus Tyrén, Niklas Carlborg, Martin Johansson och Fredrik Bergstrand ansvarar för de workshoppar som RISE organiserar. Samtliga har flera års erfarenhet av att arbeta med programmering tillsammans med lärare. De båda förstnämnda har även utvecklat delar av innehållet i Att programmera.

Kursen och workshopparna inleds med en genomgång av programmeringens grundläggande begrepp. Därefter kan deltagarna välja mellan tre fristående inriktningar. Samtliga tre presenterar programmeringens byggstenar, utvecklar problemlösning och algoritmiskt tänkande samt tränar deltagarna i att läsa, förstå, felsöka, skapa, testa och förbättra programkod.

Introduction to Physical Computing with Micro:bit“Introduction to Physical Computing with Micro:bit” by kjarrett is licensed under CC BY 2.0

En inriktning är Scratch, ett blockbaserat programmeringsspråk där man skapar program genom att “dra och släppa” grafiska element med fördefinierade egenskaper. Programmering och digitalt skapande med micro:bit, en mikrodator med inbyggda sensorer som gör det möjligt att samla in och bearbeta olika typer av data, är en annan inriktning. Den tredje inriktningen ger en introduktion till Python, ett textbaserat generellt programmeringsspråk som används inom många näringslivsområden, men som också fungerar utmärkt för nybörjare.

Huvudmän och skolor som vill delta kan kontakta RISE eller något av de lärosäten eller science center i andra delar av landet som är med i satsningen för mer information. Tid och plats för de fyra workshopparna bestämmer huvudmannen eller skolan tillsammans med organisatören. Genomförandet kan ske hos huvudmannen eller skolan om minst 15 lärare är anmälda. Det är också möjligt att gå samman och välja en gemensam tid och plats. 

Workshopserien och kursen kommer sannolikt även att erbjuda under vårterminen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here