Micro:bit och makerkultur på väg in i skolan

Micro:bit, som började som BBCs största digitala lärandesatsning på trettio år, är igång för fullt sedan mer än ett år tillbaka. Elever, lärare, forskare och andra intresserade vuxna arbetar nu med att hantera de utmaningar och möjligheter som öppnar sig för ett skapande lärande.

Några veckor före påsk förra året började BBC dela ut varsin micro:bit till alla brittiska lärare och elever i motsvarigheten till årskurs 5 i Sverige. Det rör sig om ett mikrokontrollerkort utan operativsystem med en LED-display, två programmerbara knappar samt kompass och accelerometer. När en micro:bit ansluts till en dator kan den programmeras till att styra och koppla samman en mängd olika elektroniska komponenter och allt som kan leda ström.

Syftet med den här satsningen är att visa hur allt fler av vardagens olika föremål kan styras digitalt och att öka intresset för programmering och digitalt skapande bland barn och ungdomar. En annan viktig tanke är att konkretisera och utveckla skolans undervisning genom att föra in makerkultur och skapa en större lust att experimentera. I England finns datavetenskap, programmering och teknisk problemlösning i läroplanen sedan hösten 2014. Även i Nordirland, Skottland och Wales börjar beslutsfattare betona värdet av att elever utvecklar kunskaper och färdigheter inom de här områdena.

Redan i augusti förra året redovisade forskare vid King’s College en första utvärdering av satsningen. Det är tydligt att micro:bit fått ett gott mottagande av både lärare och elever och bidragit till att göra undervisningen mer vardagsnära och motiverande. Bland annat är det viktigt att micro:bit är utvecklad för barn och ungdomar och att det varken krävs tekniska förkunskaper eller erfarenheter av programmering för att komma igång. Samtidigt visar utvärderingen att många lärare är ovana vid att arbeta med praktiskt och experimenterande arbetssätt i undervisningen. Denna osäkerhet måste tas på allvar för att underlätta fortsatt användning och pedagogisk utveckling.

I början av juli presenterade BBC resultatet av en enkätundersökning bland lärare och elever, där man fäste blicken på hur micro:bit förändrat deras attityder och förhållningssätt till datavetenskap och programmering. Bland resultaten kan nämnas att 88% av eleverna instämde i påståendet att micro:bit visat dem att programmering inte är så svårt som de trodde det skulle vara. Innan eleverna började använda micro:bit var 36% intresserade av att välja datavetenskap i högre årskurser. Efteråt hade andelen vuxit till 45%. Ökningen var markant större bland flickor än bland pojkar: från 23 till 39%.

75% av lärarna hade börjat använda eller planerade att börja använda micro:bit i undervisningen innan sommarlovet. 85% instämde i påståendet att micro:bit underlättar elevernas lärande och 80% instämde i att micro:bit visar eleverna att programmering inte är så svårt som de trodde. Hälften av lärarna menade att användningen av micro:bit i undervisningen gjort dem mer trygga i sin lärarroll. Det gäller särskilt dem som känner sig osäkra i att undervisa i datavetenskap och programmering.

Nyligen inledde Filiz Kalelioğlu, som är gästforskare vid King’s College, ett forskningsprojekt som syftar till att visa hur micro:bit bäst kan användas och integreras i skolans undervisning i Storbritannien. Forskning och erfarenheter visar att en aktiv och skapande undervisning gör eleverna mer positivt inställda till programmering och digital problemlösning, men i vilken mån utvecklar och förbättrar den deras lärande? Vilka arbetssätt fungerar bäst och hur kan lärare bedöma och värdera vad eleverna lär sig?

Erfarenheterna från Storbritannien kan efterhand ge en stabil grund att bygga vidare på nu när micro:bit börjar spridas i skolsystem i olika delar av världen. I ett tiotal länder, bland annat Finland, Nederländerna och Norge, har pilotprojekt dragits i gång. På Island får alla elever i årskurs 6 och 7 varsin micro:bit och Singapore bjuder in landets skolor till en ambitiös och målinriktad satsning.

Testbädden Makerskola, som finansieras av Vinnova, utvecklar bland annat lärresurser och stödmaterial som underlättar användningen av micro:bit i den svenska skolan. Såväl micro:bit som arbetet med att skapa en undervisning som inspireras av makerkultur kan säkert spela en viktig roll i införandet av programmering i ämnesundervisningen och i den fortsatta utvecklingen av en adekvat digital kompetens för alla elever.

Text: Stefan Pålsson Först publicerad: 2017-08-21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here