Framtidsverkstad stärker samarbetet mellan ungdomar och företag

Framtidsverkstad är ett koncept som utvecklats av Västerås stad, Västerås Science Park och RISE SICS i Västerås. Under tre veckor i juni sommarjobbar ett tjugotal gymnasieungdomar med innovativa lösningar inom olika områden åt företag och organisationer. I år var det sjätte året som Framtidsverkstad drevs i Västerås. Nu är det dags att börja sprida idéer och arbetssätt vidare ut i landet.

Framtidsverkstad ger företag och unga nya perspektiv

Ett viktigt syfte med Framtidsverkstad är att få upp ungas ögon för teknik och design. Kanske är det något helt annat än vad de först trodde att det var? Ett annat viktigt syfte är att visa företag att unga har kompetenser och perspektiv som kan hjälpa dem hantera några av de utmaningar som de står inför. Det berättar Anders Wikström, seniorforskare på RISE SICS, som har tagit fram den metodik som Framtidsverkstad arbetar med. 

  – När vi började 2014 såg Västerås stad och Västerås Science Park ett tydligt behov hos företagen. Ibland gör de saker och ting svårare än vad de behöver vara, medan ungdomarna har en klarare blick för enkelheten och det självklara. Innan vi tillsammans utvecklade Framtidsverkstad forskade jag under flera år kring innovationsprocesser och designmetodik på Mälardalens högskola.

Förenar offentlig sektor, näringsliv och forskning

Framtidsverkstad är ett Triple Helix-projekt, vilket innebär att man förenar offentlig sektor, näringsliv och forskning i samarbetet. Västerås stad anställer gymnasieeleverna, Västerås Science Park letar upp intresserade företag och RISE SICS bidrar med forskningsbaserad kunskap och vetenskapligt beprövade metoder och arbetssätt.

  – Ungdomar som söker sommarjobb hos Västerås stad kan välja inriktningen Framtidsverkstad. När de söker ska de motivera varför och därefter samlar vi ihop ett trettiotal av de som sökt till en workshop. Ungdomarna ska lösa uppgifter i grupp, och vi tittar närmare på hur de kommunicerar och samarbetar och hur initiativrika de är. Normalt brukar ungefär två tredjedelar av ungdomarna bjudas in att delta i Framtidsverkstad.

En arbetsprocess i tre steg

Under tre veckor arbetar ungdomarna tillsammans i mindre grupper med uppgifter från företag, på samma sätt som designers gör. Det rör sig om en arbetsprocess som består av tre steg.

I det första steget samlar grupperna in information om företagets kontext och omvärld. Det handlar bland annat om att observera människors beteende, att genomföra intervjuer och att söka efter information på Internet.

Det andra steget går ut på att få en förståelse av hur uppgiften ser ut och att generera innovativa idéer. I det tredje steget formulerar varje grupp ett koncept som ger ett förslag på hur företaget kan tänka och agera på nya sätt, säger Anders Wikström. Storyboarding, som kommer från filmbranschen, är ett smidigt sätt att visualisera tankarna och att få överblick under det andra steget.

  – När man gör en film, används storyboards för att snabbt och enkelt visa handling och händelseförlopp. I ett designsammanhang är syftet att göra det lättare att tänka tillsammans och att få syn på nya möjligheter. Med hjälp av post it-lappar, som både innehåller texter och bilder och som lätt kan flyttas runt, skisserar och diskuterar man möjligheterna för innovation.

Storyboarding ger möjlighet till reflekterande praktik

Storyboarding ger större utrymme för reflektion och eftertanke, påpekar Anders Wikström. När man både skriver och ritar blir det också lättare att såväl fånga funktion som mening. Vad betyder det här för människor? Hur påverkas de? Vad känner de? Genom att att arbeta på det här sättet skapar gruppen samtidigt goda argument för sitt förslag. Man utgår ifrån sin research, formulerar en fråga och visar hur svaret motsvarar frågan.

  – Det här arbetssättet är inspirerat av den amerikanske teoretikern och filosofen Donald Schön och hans begrepp reflekterande praktik. Det handlar om att tänka på vad man gör medan man gör det. Man ska utmana sin första förståelse och undersöka om frågor och möjliga svar kan förstås på andra sätt. Reflektera i situationen och förena teoretisk och empirisk kunskap med ett holistiskt systemperspektiv och ett empatiskt förhållningssätt.

Ett coachande perspektiv

I Framtidsverkstad arbetar man med ett coachande perspektiv för att leda ungdomarna framåt. Målet är att de ska iscensätta sig själva som designers. Under de första tre dagarna arbetar de i mindre grupper med ett första case för att lära känna processen. Resten av tiden arbetar de vidare med ett större case där de ska komma fram till konkreta lösningar åt en uppdragsgivare.

  – Den första veckan kör vi en crash course där ungdomarna utsätts för alla känslor som uppkommer under en designprocess: eufori, frustration, ilska och glädje. Det blir en känslomässig berg- och dalbana, men det är en erfarenhet som de har nytta av när de arbetar med det längre projekt.

Några exempel på case

Framtidsverkstad har samarbetat med en rad olika företag och organisationer under de sex år som verksamheten har bedrivits. Häromåret arbetade man tillsammans med Ikea i Västerås med ett case som handlade om att få ungdomar för att besöka varuhuset. Svaret blev att det inte fanns något på varuhuset som ungdomar var intresserade av, säger Anders Wikström.

  – Ett av förslagen var att skapa ett rum anpassat för gaming med Ikeas möbler. Ikea hade inte alls tänkt på den roll som datorspel har i ungas liv, men nu fick de verkligen upp ögonen för detta. Deras gaming room blev en succé som gav flera spännande spin-off-effekter.

För fyra år sedan hjälpte Framtidsverkstad Swedbank med att få en bättre inblick i hur, när och var som ungdomar vill kunna möta banken och ta del av olika tjänster. Det ledde bland annat till att deras webbportal förändrades och att de drog nytta av digitaliseringens möjligheter på bättre sätt än tidigare.

Framtidsverkstad har också gett Arbetsförmedlingen idén till Yrkesjakten, som gör det möjligt att göra virtuella besök på en rad olika arbetsplatser och få en bild av yrket och hur vardag och arbetsrutiner ser ut. Arbetsförmedlingen har spelat in 360-graders VR-filmer, och med hjälp av enkla VR-glasögon i en papplåda blir det möjligt att enkelt simulera vad ett yrke innebär i praktiken.

  – Ungdomarna som deltog i årets Framtidsverkstad utvecklade koncept som rör utmaningar och möjligheter för framtidens skola genom ungdomars medverkan på konferensen Offentliga rummet, Kollektivtrafik Västerås och den planerade stadsdelen Mälarporten. Det ska bli intressant att följa hur förslagen används i praktiken och vad de leder till!

Hur kan gymnasieskolan arbeta med Framtidsverkstad?

Just nu förbereder Framtidsverkstad ett samarbete med flera gymnasieskolort. Tanken är att ta reda på hur man kan arbeta med konceptet och metodiken under en hel termin, berättar Anders Wikström.

  – Jag tror att det går att skapa kurser som ser helt annorlunda ut än idag med hjälp av de här förhållningssätten och lärprocesserna. Det kan ge en helt annan förståelse av undervisning och lärande och förbereda eleverna bättre för det livslånga lärandet. Idag är det nödvändigt att ha ett dynamiskt tänkesätt, ett growth mindset, där man ser att man kan utvecklas över tid, ta sig an nya utmaningar och anpassa sig till samhällsutvecklingen.

Anders Wikström

Man lär sig genom att göra och genom att coachas i sitt lärande. Det handlar inte om att bli tillrättavisad. Här finns det inga svar som är rätt eller fel, säger Anders Wikström. Det innebär att det på samma gång både blir enklare och mer komplext.

  – Alla delar i designprocessen har ett syfte. Eleverna kan verbalisera syftet i efterhand, och då får de en ganska djup förståelse av hur lärande fungerar. Undervisningen blir ett utforskande av ett område. Vad innebär det i en lärmiljö som skolan? Vilka verktyg och metoder behövs? Här tror jag att det finns mycket att lära av hur designers empatiskt tar till sig och använder information i sitt arbete.

Det är dags att ta nästa steg och börja skala upp

I år körde man för första gången en parallell Framtidsverkstad i Umeå, och det föll mycket väl ut. Nu vill Anders Wikström och hans kollegor på RISE SICS göra det möjligt för andra kommuner och organisationer att arbeta på samma sätt.

  – Vår tanken är att sprida konceptet vidare på ett mer effektivt sätt än tidigare. De som vill arbeta så här ska inte vara beroende av oss, utan de ska kunna driva det själva. Den kunskap som krävs för att förena offentlig sektor, näringsliv och forskning på det här sättet finns på ganska många håll, så jag är säker på att konceptet kan föras vidare.

RISE SICS känner ett ägandeansvar kopplat till konceptet Framtidsverkstad, men har inget intresse att själva driva och styra en expansion av verksamheten till andra orter. Istället vill man försöka se till att så många som möjligt kan arbeta på det här sättet. Tanken är att under hösten skriva en handledning som underlättar för andra att komma igång, avslutar Anders Wikström.

  – Framtidsverkstad bygger på vetenskaplig grund och observationer som är kopplade till företagens och ungdomarnas perspektiv. Efter sex års verksamhet vet vi att konceptet fungerar och ger värde åt alla intressenter. Nu är vi redo att ta nästa steg och börja skala upp det här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *