Bättre matematikundervisning med hjälp av multimodala medier

Stefan Pålsson
Stefan Pålsson 1 visning
3 minuters läsning

Många områden inom matematik upplevs ofta av eleverna som abstrakta och svåra att få grepp om i undervisningen. I projektet Pim-Vis (Pedagogical Interactive Mathematics Visualisation) undersöker forskare från olika arbetsfält hur multimodala medier kan användas för att väcka elevernas intresse och för att öka deras förståelse.

Arbetet pågår under ett år, från november 2015 till och med december 2016, och leds av Arianit KurtiC-studio i Norrköping. Verksamheten vid C-studio är inriktad mot interaktionsdesign och interaktiv visualisering. Friskolehuvudmannen Lärande i Sverige AB är projektpartner.

Pim-vis finansieras med medel från Vinnovas utlysning för innovationsprojekt inom ramen för deras satsning Digitalisering för framtidens skola.

Fokus ligger på områden i matematikundervisningen i årskurs sju till nio som anses särskilt utmanande för läraren att undervisa i. Hit hör bland annat allmän matematisk förståelse, algebra, decimaler, och negativa tal. Programmerare och interaktionsdesigners arbetar tillsammans med lärare och elever för att få en bättre inblick i hur undervisningsmiljön ser ut och fungerar. Man undersöker också gemensamt hur användningen av interaktiva visualiseringar kan utveckla undervisningen och underlätta elevernas lärande.

Bland annat har man tittat närmare på hur storycards och “fusklappar” på ett mer konkret och tydligt sätt visar hur olika problem kan angripas och lösas. Det handlar om att visa och berätta hur man tänker och att synliggöra hur problemlösningen går till.

På det här stadiet av designarbetet har papper och penna använts, och kommunikationen sker genom dialoger och samtal och med hjälp av text och bild. Eftersom eleverna har tillgång till ipads, är det meningsfullt att utveckla digitala och multimediala varianter som ger multimodala didaktiska möjligheter.

Under slutfasen av Pim-vis kommer samtliga demos och exempel att samlas i en “visionskatalog” som ger en överblick av hur interaktiva visualiseringar kan skapa nya vägar och möjligheter för matematikundervisningen.

Pim-Vis har fyra övergripande syften och mål:

  1. Inspirera matematiklärare att arbeta på nya sätt och med nya verktyg, och att dra bättre nytta av de digitala möjligheterna
  2. Visa lärarutbildare hur viktigt och värdefullt det är att blivande lärare får lära sig att integrera it och digitala medier i sin dagliga undervisning.
  3. Göra det tydligt för beslutsfattare hur matematikundervisningen kan utvecklas och förbättras med digitala medel.
  4. Inspirera affärsutvecklare att ta fram digitala lärresurser som kan användas i matematikundervisningen.

Text: Stefan Pålsson Publicerades första gången: 2016-10-19

Dela den här artikeln