Arena för livslångt lärande

RISE utvecklar just nu, på uppdrag av Västra Götalandsregionen, den webbaserade tjänsten Arena för livslångt lärande. Den ska både fungera som marknadsplats för utbildningar för yrkesverksamma inom fordonsindustrin och som mötesplats för utbildningsanordnare och företag i Västsverige. På längre sikt är det tänkbart att tjänsten får ett nationellt fokus och även riktar sig mot fler branscher och näringsområden.

Kontinuerlig kompetensutveckling inom strategiskt viktiga områden 

Digitaliseringen ställer stora krav på företag inom fordonsindustrin att kontinuerligt kompetensutveckla sina medarbetare inom strategiskt viktiga områden. Det är en avgörande förutsättning för att de ska kunna bibehålla och stärka sin konkurrensförmåga på den globala marknaden. 

För ungefär ett år sedan tog Västra Götalandsregionen tillsammans med flera andra offentliga aktörer i Västsverige fram analyser av det aktuella läget i regionen. Slutsatsen är att det finns stora behov av kompetensutveckling under de närmaste fyra, fem åren. I första hand handlar det om elektrifiering, självkörande fordon och AI. 

Möta företags och utbildningsanordnares behov

För att det här ska kunna genomföras, måste det bli lättare att överblicka och jämföra relevanta utbildningar, och att knyta kontakter med offentliga och privata utbildningsanordnare. RISE har därför fått i uppdrag av Västra Götalandsregionen att utveckla Arena för livslångt lärande.

Än så länge har det inte funnits några större initiativ som har tagit tag i det här och skapat en samlad lösning, konstaterar Olle Nyman, som leder projektet. 

  – Vårt mål är att kunna möta både företags och utbildningsanordnares behov. Dels handlar det om att skapa ett samlat skyltfönster som visar vilka utbildningar som finns och vad de innehåller, men vi vill också underlätta kommunikationen mellan de båda användargrupperna. Det är avgörande att kunna föra en konstruktiv dialog kring de behov och möjligheter som finns.

Det behövs dialog och lokalt anpassade lösningar

Det finns ingen “magic bullet” när det gäller kompetensutveckling av yrkesverksamma, tillägger han. Ibland behövs skräddarsydda lösningar för att hantera den omställning som ett företag står inför.

  – Det är långtifrån alltid som det är möjligt att genomföra kompetensutveckling individuellt och över nätet. Ibland är det nödvändigt att flera medarbetare går utbildningen samtidigt och att de kan utföra praktiska moment direkt i den dagliga verksamheten. Därför behövs en plats där företag kan diskutera med tänkbara utbildningsanordnare och få offerter på lösningar som är anpassade till lokala förutsättningar och behov.

Ett slags index för kundnöjdhet är nödvändigt

Det är även viktigt att det finns något slags system som mäter och redovisar hur nöjda deltagarna är med sina utbildningar, säger Olle Nyman. 

  – Det räcker inte att skapa ett poängsystem, utan det måste vara ett totalbetyg på flera nivåer som ger en indikation på utbildningens kvalitet. Det handlar alltså om att skapa ett slags index för kundnöjdhet som visar i vilken grad deltagarnas behov har uppfyllts. Än så länge har vi inte någon färdig lösning för det här. Vi kommer att prova några möjliga vägar när vi börjar pilottesta, och sedan får vi helt enkelt se var vi hamnar.

En regional branschinriktad lösning är sannolikt bara första steget

17 december kommer en första demoversion av Arena för livslångt lärande att finnas tillgänglig på webben för alla intresserade. Tanken är att börja pilottesta kort därefter. Det gäller att snabbt få upp en fungerande lösning, för att sedan utveckla och kalibrera den efter företagens och utbildningsanordnarnas behov.  

En bra användarupplevelse är förstås nödvändig för att tjänsten ska kunna fylla sin funktion. Men det krävs också att det finns tillräckligt mycket innehåll för att få en meningsfull återkoppling från användarna, säger Olle Nyman.

  – I första vändan räknar vi med ett trettiotal utbildningar inom elektrifiering, självkörande fordon och AI. Utbildningarna kommer från olika lärosäten, från privata aktörer och från RISE. Vår vision är att vi löpande ska kunna möta de behov som visar sig. Vi börjar med fordonsindustrin och med ett regionalt fokus. Om allt fungerar som vi hoppas, kan vi efterhand vända oss till hela Sverige och till fler branscher och näringsområden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *