Välfärdsuppdraget – Juridiska förutsättningar för digitalisering av välfärden

Kristina Björn
Kristina Björn - RISE
3 minuters läsning

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) arbetar sedan en tid tillbaka med ett regeringsuppdrag som syftar till att stödja digitaliseringen inom tre välfärdsområden: skolan, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Uppdraget handlar om att säkerställa att regelutvecklingen håller mer jämna steg med den snabba teknikutvecklingen genom att föreslå anpassningar av befintliga lagar och förordningar, samt föreslå ny reglering där det behövs.
Man utforskar samtidigt också nya arbetssätt för att underlätta regelutvecklingen och främja användningen av ny teknik. Andra åtgärder, såsom vägledning och tolkning av befintliga regler, omfattas däremot inte. Arbetet har pågått ett tag och en första delrapport presenterades i december 2022.

En viktig del av arbetet har varit att involvera aktörer inom de aktuella sektorerna. Genom workshops och dialoger med tio kommunala huvudmän, RISE seniora skolpartners samt representanter från intresseorganisationer som SKR och Friskolornas riksförbund, har DIGG samlat in konkreta exempel på hinder och behov av regeländringar för skolan. Den 29 maj höll utredare Annika Palm en kort öppen hearing för att presentera status för arbetet inom skolområdet. Syftet var att informera och samla in ytterligare kunskap och erfarenheter för att säkerställa att inga viktiga inspel från sektorn missas.

De områden inom skolsektorn där legala hinder redan har identifierats är:

  • fjärr- och distansundervisning
  • digital identifiering
  • hantering av betyg och betygskataloger
  • elevhälsans digitalisering
  • hantering av skyddade uppgifter för elever och personal

Under hearingen framkom också att frågor om behandling av personuppgifter och sekretess är centrala i diskussionen om juridiska hinder för skolans digitalisering. Ett antal målkonflikter mellan skolans uppdrag och befintliga regler har också identifierats.

Nästa steg för DIGG är nu att bedöma och prioritera behoven för att lämna förslag på regeländringar, konkreta anpassningar av befintliga lagar och förordningar, samt identifiera eventuella regelbrister som behöver adresseras vidare.

DIGG kommer att fortsätta samla in kunskap och erfarenheter skolhuvudmännen och har även i uppdrag att lämnas sina förslag till regeringen löpande under pågående utredningsarbete. Genom ett fortsatt samarbete med sektorn och för att kunna plocka fram väl förankrade förslag, hoppas DIGG kunna underlätta den fortsatta digitaliseringen i skolan. Annika Palm uppmanade därför alla skolhuvudmän att fortsätta bidra med inspel och erfarenheter. Detta via e-post direkt till valfardsuppdraget@digg.se

Den korta Hearingen kommer att finnas tillgänglig att ta del av i efterhand på DIGGs webbplats www.digg.se/digg-play fram till den 31 augusti 2023.

Dela den här artikeln
Kristina Björn
av Kristina Björn RISE
Följ:
Senior projektledare / utbildningsstrateg med huvudfokus på samarbeten och tillämpad forskning inom områdena livslångt lärande och skolans förnyelse i en digital tid. Huvudansvarig för Spaningen samt för ”Leda och organisera förnyelse”, RISE utbildning i innovationsledning för chefer och ledare i skolan.