Vad kan vi lära av dataspelsbranschens arbete med mångfald och inkludering?

Kristina Söderberg
Kristina Söderberg - RISE
6 minuters läsning
Rebecka Thor, Högskolan i Skövde

Dataspelsbranschen har på bara några årtionden medfört att Sverige blivit en global aktör att räkna med. Och med en årlig omsättning på 32,5 miljarder kronor (2022) fortsätter branschen att växa i en hissnande takt. Men det är inte bara den ekonomiska framgången som bör sätta Sverige på kartan, utan även branschens kultur och engagemang för mångfald, inkludering och jämlikhet. I denna artikel ska vi utforska hur dataspelsbranschen, genom bland annat DONNA nätverket, tagit steg mot en mer inkluderande framtid och hur andra branscher kan dra nytta av dess insikter.

Svensk spelutveckling är en exportnäring som inte känner några gränser. Rapporten ”Spelutvecklarindex 2023” visar att den svenska dataspelsindustrins omsättning ökade med hela 18% under 2022 och uppgick till 32,5 miljarder kronor. Totalt omsatte branschen, inklusive dotterbolag i utlandet, 86,5 miljarder kronor, en ökning på 47%. I Sverige sysselsätter branschen 8 445 personer, medan ytterligare 16 494 personer är anställda utomlands.

Vad som är ännu mer imponerande är att 44% av de nyanställda inom branschen var kvinnor under 2022. Detta visar på ett positivt steg mot ökad jämställdhet, även om det fortfarande finns en del arbete kvar att göra.

Dataspelsbranschen har klart förstått vikten av mångfald och inkludering. Att mångfald och inkludering leder till ökad innovation, bättre beslutsfattande och högre engagemang från medarbetarna. En organisation som aktivt arbetar med mångfald har en bredare palett av kunskaper och erfarenheter, vilket stöder innovation och problem-lösning. Och på sikt även är mer lönsamma. Mångfald och jämställdhet är därmed inte bara en moralisk imperativ; det är också en affärsmöjlighet och överlevnadsstrategi.

Mångfald och inkludering är framtiden

Dataspelsbranschens övertygelse om att mångfald och inkludering är ett recept för framgång har bland annat lett till initiativ som DONNA-nätverket. Ett nätverk som har varit verksamt sedan 2011. Ett nätverk som arbetar för en jämställd spelkultur och spelbransch där kvinnor och män kan delta och bidra på lika villkor.

Bild från https://www.his.se/utbildning/dataspelsutveckling/donna/

Initiativtagarna bakom DONNA är Högskolan i Skövde, med ledning av Jenny Brusk, då hon och de såg, inte bara en orätt i att branschen inte är så jämställd som den borde, utan även de alla nyttor, värden och effekter som en jämställd organisation och bransch som helhet för med sig. Syftet med initiativet var då att öka andelen kvinnor på utbildningar för att i förlängningen bredda rekryteringspoolen i branschen. Initiativet har också handlat om att komma bort från den toxiska maskulinitetsnorm som i många fall avskräckt kvinnor från att vara en del av branschen och som skadat branschens anseende.

En av DONNAs framgångsfaktorer är dess förmåga att skapa en säker plats för kvinnor och icke-binära i en annars mansdominerad bransch. Denna gemenskap har varit avgörande för att uppmuntra individer med värdefulla kunskaper och erfarenheter att aktivt delta i branschens utveckling.
Vad nätverket gör är att de erbjuder samlingsytor för dialoger och mentorskap.
Mentorskap är en metod som främjar personlig och individuell utveckling genom att dra fördel av andra individers kunskaper och erfarenheter. Där de möjliggör för nya i branschen att ta lärdom av någon som på olika sätt synliggjort det beryktade glastaket eller till och med krossat det på sin arbetsplats. Mentorskapet handlar i mångt och mycket om att visa för framtidens arbetstagare och ledare att glaset inte ska finnas och att det går att krossa. Och att alla, organisationer, individer, och även branschen som helhet vinner på att undanröja strukturell diskriminering. Och att en jämställd bransch, oavsett affärsområde, vinner på att arbeta mot en högre grad av jämställdhet och mångfald.

En förebild att lära av

DONNA har inte bara lyckats skapa ett tryggt utrymme för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, utan har även bidragit till att synliggöra utmaningarna som följer med att inte följa normen. Osynliga normer och koder som försvårar för individer att nyttja sin fulla potential. Och som i sin tur hindrar en branschs tillväxt och hållbara utveckling. Genom att synliggöra hur verkligheten ser ut för de som inte följer normen, om deras hinder för utveckling och möjlighet att bidra skapas en faktisk möjlighet till förändring.

Dataspelsbranschen har, bland annat genom DONNAs, och liknande initiativs arbete, potential att bli en förebild när det kommer till att främja mångfald och inkludering. Andra branscher kan ta lärdom av dess arbete med att få till en förändring av rådande kulturer. Att skapa en kultur och få arbetsplatser att aktivt arbetar med mångfald och likabehandling är en investering. En investering som leder till ökad attraktivitet, minskad personalomsättning, och viktigast av allt, en ökad förmåga att möta framtidens utmaningar.

Dataspelsbranschen har visat att förändring är möjligt, och andra branscher har mycket att lära av deras pågående resa. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande kultur kan vi forma en framtid som välkomnar alla och ökar möjligheterna till innovation och tillväxt. Dataspelsbranschen har kommit en bra bit in i sin förändringsresa. Något som 2022-årssiffror även bekräftar. Genom DONNA-nätverket har man visat, att genom att välkomna olika perspektiv och erfarenheter, att synliggöra den strukturella diskrimineringen och ta lärdomar av varandra, är det möjligt att göra en faktisk förändring.

Dela den här artikeln
Följ:
Projektledare inom Livslångt Lärande på RISE, med en bakgrund inom systemutveckling, lärande och processarbete främst inom den offentliga sektorn. Kristina arbetar gärna med projekt som rör lärande, kompetensförsörjning och kompetensomställning samt politik- och policyarbete. Hon gör även kartläggningsarbeten och författar rapporter.