Studiecirklar: En nyckel till framgångsrik kompetensutveckling

4 minuters läsning

Studiecirklar har länge varit en del av den svenska folkbildningstraditionen. Nu visar en ny studie från RISE att denna metod, i dagens strävan efter att skapa lärande i organisationer, kan vara ett effektivt verktyg för intern kompetensutvecklingen. Genom att kombinera kollektivt lärande med expertkunskap, kan studiecirklar bidra till att stärka både individuell och gemensam organisatorisk kompetens.

För att studiecirklar ska vara framgångsrika krävs det att organisationer samskapar en kultur som uppmuntrar till lärande och samverkan. Detta innebär att det finns en miljö där medarbetare känner sig trygga att dela sina tankar och idéer, en miljö där det finns utrymme för reflektion och diskussion. Genom att skapa såna förutsättningar kan organisationer dra full nytta av potentialen i lärande genom studiecirklar och därmed få en stark grund för kontinuerlig kompetensutveckling.

I en tid av snabb teknologisk utveckling och ständigt föränderliga arbetsmarknader, är kompetensutveckling en nyckelfaktor för framgång. Men hur kan organisationer bäst stödja sina medarbetares lärande och utveckling? Denna frågeställning var den som blev startskottet för en serie interna studiecirklar hos RISE. Inom ramen för RISE strategiska satsning kring digital resiliens i en omvärld i ständig förändring, genomfördes det under 2023 tre studiecirklar med avsikt att ge de egna medarbetarna möjlighet till kompetenshöjning inom totalförsvarsfrågor, cybersäkerhet och hur projekt kan ledas och bedrivas på säkraste möjligas ätt inom organisationen.

Då studiecirklar länge syftat till att göra kunskap tillgänglig för alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt bjöds ett 40-tal medarbetare på RISE in att delta i frivilliga studiecirklar kring ett på förhand valt tema som genomfördes under 6 tillfällen vardera. Varje tillfälle inleddes med en kort genomgång av kunskap kring dagens ämne, som en spåransvarig med sakkunskap bidrog med. Cirklarna designades och samtalen leddes av en erfaren facilitator. Studiecirklarnas samtliga träffar och dialoger dokumenterades och analyserades och resultaten har legat till grund för den studie som nu pekar på studiecirklar som ett möjligt angreppssätt på de utmaningar som många erfar kring kompetensförsörjning och behovet av lärande i sin organisation och verksamhet.

Folkbildning spelar viktig roll i dagens lärande

Folkbildning spelar viktig roll i dagens lärande
En studie och mindre utvärdering av genomförda studiecirklar på RISE 2023.
>> Ladda ned på diva-portal.org

Studiecirklar bygger på dialog och diskussion med en metodik som betonar deltagarnas aktiva bidrag och erfarenheter, vilket resulterar i att en unik kollektiv kunskapsmassa skapas. För att lyckas krävs förberedelser, en tydlig process för genomförandet och en övertygelse om värdet av organisationens och medarbetarnas kunskaper. För att säkerställa att en kunskapshöjning sker i studiecirklar kan det dock vara en god idé att inkludera expertis som utgör en extern kunskapsinjektion in i gruppen, samt tillhandahålla faciliterings-kompetens med enda fokus att leda samtalen så att interaktion, god dialog och utbyte mellan deltagarna sker. Analyserna av RISE genomförda studiecirklar visar att faciliteringsstöd och närvaro av en expert inom området bidrog till att öka förtroendet för cirklarnas innehåll och till att säkerställa att dialogerna utgick från relevant kunskap och omvärldskunskap.

Utifrån studiens resultat är det möjligt att anta att studiecirklar kan vara ett effektivt verktyg för att öka deltagarnas kunskap och engagemang inom olika ämnesområden.

Studiecirklar har potential att erbjuda kunskapstillskott, ökat självförtroende och vidgade perspektiv för deltagarna utanför traditionella utbildningsformat. De kan ses som komplement till traditionella lärandemetoder genom att flytta fokus från instruktörsstyrning till själva lärandet som sker. Detta kan i sin tur bidra till att både stärka organisationens övergripande kompetens och stärka medarbetare inom den.

Dela den här artikeln
Följ:
Projektledare inom Livslångt Lärande på RISE, med en bakgrund inom systemutveckling, lärande och processarbete främst inom den offentliga sektorn. Kristina arbetar gärna med projekt som rör lärande, kompetensförsörjning och kompetensomställning samt politik- och policyarbete. Hon gör även kartläggningsarbeten och författar rapporter.
Följ:
Katarina Pietrzak är forskare och senior projektledare samt strateg inom området Livslångt lärande, där hon leder och samverkar inom projekt kring lärande-design, lärförmåga, forskning och infrastruktur för lärande. Katarina forskar också på och hanterar dagligen frågor kring lärande organisation. Med en bakgrund som programledare, facilitator, kompetensutvecklare och learning designer inom en mängd olika branscher, leder hon även podcasten Livslångt från RISE med gäster från den nationella och internationella arenan kring frågor om lärande och kompetensförsörjning.
Skriv en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *