Irland möter kompetensbrist med samverkan och livslångt lärande

Anders Pettersson
Anders Pettersson
7 minuters läsning

I denna premiärspaning av Anders Pettersson får vi en internationell utblick till EU-landet Irland och hur de arbetat innovativt och i samverkan med livslångt lärande genom programmen Springboard+ och EXPLORE. Kanske kan dessa tjäna som inspiration för liknande satsningar även i Sverige?

Den överväldigande majoriteten (mer än 90 %) av Irlands företag är klassificerade som små eller mikroföretag, vilket skapar utmaningar för industrin att möta den kompetensbrist som finns i flertalet sektorer. Detta gäller särskilt inom t.ex. IT, finansiella tjänster, ingenjörskonst och logistik.

Springboard+ är en nationellt samordnad plattform i Irland för eftergymnasiala utbildningar och kurser. Dem startades redan år 2011, då man kämpade med sviterna från finanskrisen och som innebar att arbetslösheten steg kraftigt. När Irlands ekonomi förbättrades och arbetslösheten sjönk fortsatte Springboard+ att verka men ändrade då huvudfokus från arbetslösa till yrkesverksamma och utgör nu 85 % av de som medverkar i programmet. De yrkesverksamma anmäler sig själva till Springboard+ kurser men deras arbetsgivare är ofta aktivt involverade. Många företag ”skickar” medarbetare varje år till kurser som de bedömer utgör en viktig del av deras insatser inom kompetensutveckling.

Utbildningar inom Springboard+ varar från ett par månader till ett år, med undantag inom IT där de kurserna ofta är längre än ett år. För utbildningar på ”kandidatnivå” (EQF 6) är utbildningarna helt gratis för yrkesverksamma medan på ”mastersnivå” och uppåt står programmet för 90 % av kostnaderna och arbetsgivarna eller de studerande för 10 %. I många fall betalar arbetsgivarna även lön till de som studerar.

Plattformen erbjuder fler än 9 000 utbildningsplatser per år inom nära 300 olika kurser, som genomförs av 35 olika utbildningsanordnare.

Springboard+ drivs av den irländska staten genom myndigheten Higher Education Authority, som leder landets strategiska arbete med högre utbildning och forskning. Dock, Irlands industri har genomgående haft en central roll i arbetet för att säkerställa relevansen och industrin är delaktig i utvecklingen av kurserna/utbildningarna och detta är också en förutsättning för att kurserna ska få genomföras och få finansiering av Springboard+.

Andra viktiga aktörer är Irlands nio regionala kompetensfora (Regional Skills Fora), som ofta är ofta aktivt inblandade i framtagandet av kurser, samt de olika utbildningsanordnare som genomför utbildningarna. Dessa är både offentliga och privata, vinst-drivande högskolor och institutioner.

Springboard+ finansieras av den irländska staten genom den särskilda fond; National Training Fund (NTF) till vilken arbetsgivare bidrar som en del av sociala avgifter. Stöd ges också av Europeiska Socialfonden (ESF).

Springboard+ har vissa likheter med det nya omställningsstudiestödet som lanserats i Sverige (t.ex. att man anmäler/söker själv). Men en viktig skillnad är att utformandet av utbildningarna i mycket högre utsträckning är anpassade för just yrkesverksamma och framtagna ihop med näringslivet och inte som i Sverige där det i stor utsträckning är samma utbildningar både för ”unga studenter” och yrkesverksamma med längre erfarenhet.

EXPLORE är ett annat initiativ som innefattar kompetensutveckling med särskild inriktning mot yrkesverksamma inom tillverkningsindustrin. De som är aktuella för EXPLORE är mestadels över 35 år gamla och som har ofta begränsade digitala färdigheter och kortare utbildningsbakgrund. Detta program genomförs i samverkan mellan näringsliv, utbildningsanordnare och staten inom ramen för Irlands Regional Skills Fora.

Strukturen Regional Skills Fora, inklusive programmet EXPLORE samordnas av den irländska staten genom nio olika Regional Skills Managers (en för varje region). De arbetar i nära samverkan med respektive regions näringsliv och för en kontinuerlig dialog med företagen om deras kompetensbehov. (När får vi ”Regional Skills Managers” i Sverige tro?)

När ett nytt kompetensbehov har identifierats inbjuds representanter för olika företag i regionen till att delta i gemensamma samtal. Under dessa kartläggs företagens utmaningar, förutsättningar och behov. Sedan identifieras vilken typ av personal vars kompetensutveckling kan göra störst nytta för företagen. Slutligen identifieras möjlig finansiering samt lämpliga utbildningsanordnare i form av yrkesskolor (i Irland: ”FET”), som kan anpassa eller skräddarsy insatser inom ramen för samverkan.

Deltagarna i EXPLORE utses av respektive företag och utbildningarna är i hög grad individanpassade. Ett skräddarsytt utbildningsprogram, som varar i sex veckor, utformas för varje individ av en ”coach”. Det är alltså en nära samverkan mellan industri och utbildningsanordnare, jämfört med i Sverige där det, tyvärr, fortfarande i många fall är stora ”avstånd” med dålig samverkan.

Regional Skills Fora och EXPLORE finansieras av den irländska staten. För företagen är insatserna kostnadsfria men de förväntas frigöra arbetstid (med lön) för den anställda motsvarande 2-3 dagar under 6 veckor samt under en halvdag för mentorskap. Under pilotprogrammet år 2018 deltog 254 deltagare från 70 olika företag, huvudsakligen från tillverkningsindustrin. Deltagarantalet har sedan växt och satsningen integreras i det regionala arbetet med kompetensförsörjning. Det är alltså en relativt begränsad verksamhet men som borde ha förutsättningar att skalas upp i större omfattning.

Även om kontexten I Irland skiljer sig från den i Sverige är det tydligt hur viktigt det är med samverkan kring utbildningssystemet och ”industrin” för att säkerställa ett livslångt lärande. Det är också spännande att se hur viktigt den regionala kontexten. Även i Sverige har vi ju tydliga regioner som har ansvar för, och har tagit initiativ, för att driva på för livslångt lärande.

Både Springboard+ och EXPLORE har uppmärksammats tidigare i den svenska debatten av Teknikföretagen i deras internationella omvärldsstudie kring kompetensutveckling för yrkesverksamma. Vi behöver förstås fundera på om initiativ såsom Springboard+ och EXPLORE kan vara intressant även för oss i Sverige. Vi tar gärna del av dina tankar.

Dela den här artikeln
Följ:
Anders har mångårig erfarenhet som konsult, rådgivare och utvärderare inom kompetens- och utbildningsområdet med särskilt fokus på organisations- och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Han har också varit chef för Göteborgsregionens Kompetensnav – en verksamhet som arbetat med strategisk kompetensförsörjning och kompetensomställning i särskilt utsatta näringar och nått över 2000 individer från 700 olika företag. Han har även nyligen avslutat ett uppdrag som Ordförande i en av regeringens arbetsgrupper i samverkansprogrammet för kompetensförsörjning och livslång lärande. Anders anlitas också flitigt av internationella organisationer, frivilligorganisationer, föreningar och stiftelser, liksom av högskolor och universitet.