Innovitaskolan förbereder för ett samhälle i ständig förändring

Stefan Pålsson
Stefan Pålsson
14 minuters läsning

Pysslingen skolor har bytt namn till Innovitaskolan för att markera en ny, gemensam pedagogisk inriktning för de 28 skolorna. Metodiken Innovita Skills förbereder eleverna för ett livslångt lärande i ett digitalt samhälle i ständig förändring. Både lärare och elever lär sig att följa en designprocess i undervisningen, där de tar fram lösningar på verklighetsnära problem. Förnyelsen av skolornas verksamhet bygger på implementeringen av ett ledningssystem för innovation, baserat på delaktighet, som tydligt anger syfte, riktning, mål och tillvägagångssätt.    

Traditionell undervisning förenas med moderna verktyg och metoder

Academedia samlar sina gymnasieskolor i olika skolprofiler för att lyfta fram gemensamma pedagogiska perspektiv och arbetssätt. För tre år sedan beslöt man att även koncernens grundskolor efterhand ska organiseras efter samma princip. Syftet är både att möta olika målgruppers behov och att underlätta för rektorer och lärare att stärka den pedagogiska verksamheten. Skolor som liknar varandra och rör sig åt samma håll har bättre förutsättningar att utvecklas tillsammans.

Innovitaskolan förenar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder, så att eleverna kan utveckla kunskaper och förmågor som blir allt viktigare i samhället, berättar Jessica Schilling Mozakka, utbildningsdirektör på Innovitaskolan.

  – Vi ska, precis som alla andra grundskolor, uppfylla de mål som formuleras i styrdokumenten. Men det är några av dem som vi särskilt betonar. Hit hör till exempel att tänka globalt, att använda utforskande och skapande arbetssätt i undervisningen, att utveckla entreprenöriella förmågor och att stärka den digitala kompetensen. Vi vill också framhålla det stora värdet av hälsa och balans i livet och tillvaron.

Innovita Skills och Double Diamond

Innovitaskolans ledning har tillsammans med RISE utformat delar av undervisningsmetodiken Innovita Skills, som förenar utvecklingen av höga ämneskunskaper med konkreta och upplevelsebaserade arbetssätt. Innovita Skills utgår ifrån EU:s åtta nyckelkompetenser – en referensram som samlar de grundläggande kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för att leva ett gott liv i dagens och morgondagens samhälle. 

Innovita Skills består av tre pedagogiska koncept: Explore, Innovate och Balance. Explore går ut på att eleverna utvecklar sina kunskaper i matematik, NO och teknik genom att arbeta med utforskande och verklighetsnära uppgifter. Innovate handlar om att eleverna ska använda sina kunskaper till att lösa olika problem i vardagen. De ska lära sig att gå från idé till handling och träna sig i att planera och genomföra projekt, både på egen hand och tillsammans med andra. Balance lägger grunden för en hälsosam livsstil, som stärker elevernas hälsa och välmående och ökar deras förmåga att lära och utvecklas. 

Arbetet med Innovita Skills baseras på ett årshjul, inriktat mot ett bestämt framtidstema. Innovitaskolans första framtidstema, som pågår just nu, är Välmående i en digital tid. Explore och Innovate utgör olika faser i arbetet. Under höstterminen har lärare och elever fördjupat sig i problemställningar som rör temat. Nu är de snart på väg in i Innovate, den avslutande fasen. Här gäller det för eleverna att skapa och genomföra lösningar på olika samhällsutmaningar, i samverkan med näringslivet.  

Arbetet under Innovate bygger på Double Diamond, en modell för designarbete i fyra steg: discover, design, develop och deliver. Lärarna genomgår först en utbildning där de arbetar sig igenom de fyra stegen i processen. Därefter börjar de planera hur de ska lära eleverna att arbeta enligt den här modellen, säger Kristin Nilsson, rektor för Innovitaskolan i Visby.

  – Allra först är det lite trevande och osäkert, eftersom ingen är van vid att undervisa så här. Men efterhand blir det en del av vardagen och allt börjar falla på plats. Det är naturligtvis utmanande för alla på skolan att befinna sig i en process där allt är nytt och känns osäkert. Därför måste vi som leder arbetet vara tydliga med varför vi arbetar så här och vart vi vill nå. Det gäller att skapa en organisation där alla är trygga i att befinna sig i ständig förändring och är öppna för nya idéer och arbetssätt.

RISE har en central roll i förnyelsearbetet

Delaktighet är grunden för allt utvecklingsarbete. Det handlar om att äga och att känna makt över sitt lärande och sin egen utveckling. Alla måste våga prova och det kräver att det finns en tillit bland rektorerna på de olika skolorna och i kollegiet på varje skola. Betydelsen av tålamod får inte heller underskattas. Förändringsprocessen måste få ta tid, konstaterar Kristin Nilsson.

  – Den egna referensramen sätter gränser för hur man kan tänka och handla, men det blir möjligt att släppa taget när man får ta del av sina kollegors perspektiv och ges stöd av experter och sakkunniga. Då vågar man köra. Det känns stimulerande och ger trygghet att ha tillgång till en bred kompetens som både kan ge stöd och skapa inspiration.

I det här sammanhanget har de medarbetare på RISE som samverkar med Innovitaskolan en central roll att spela. De kan hämta in experter, peka på exempel från andra och ge förslag på hur arbetet bäst kan drivas vidare, påpekar Jessica Schilling Mozakka. 

  – Vi behöver hela tiden få input utifrån för att kunna befinna oss i utvecklingens frontlinje. RISE kan både bidra med kompetensutveckling och utmana oss till ett mer långsiktigt nytänkande. Vi kommer att behöva deras hjälp och stöd under överskådlig tid framåt.

Systematisk ledning av verksamhetsförnyelsen

Natalie Gustafsson är innovations- och processledare på RISE. Hon ansvarar bland annat för arbetet med Leda och organisera förnyelse, en vetenskapligt grundad ledarskapsutbildning om innovation i skolan som RISE erbjuder sina partners inom skolområdet. 

Innovationsledning handlar om att kunna ge tillfredsställande svar på tre grundläggande frågor: Vad vill vi uppnå med vårt innovationsarbete? Vilka värden vill vi skapa? Varför är det viktigt? Hur ska arbetet gå till? Innovation kan inte vara något självändamål, utan måste vila på de grundläggande värden som organisationen vill uppnå. Det krävs också genomtänkta funktioner som kan ge stöd åt kontinuerlig förnyelse, understryker Natalie Gustafsson.

  – Jag ser arbetet på Innovitaskolan som en tillämpning av ett system för att leda förnyelsen av verksamheten. Ledningen ger på ett systematiskt sätt plausibla svar på de tre frågorna. Innovationsarbetet börjar också bli en oskiljaktig del av skolornas identitet. Det måste finnas en taktik och en metodik som leder till att medarbetarna både förstår vart man är på väg och varför man är det. Innovitaskolan tycks ha en föredömlig tydlighet som bidrar till att skapa trygghet i innovationsarbetet.

Man måste vara öppen i början och våga prova sig fram

Lina Orrell, senior usability researcher på RISE, arbetar med att ge stöd åt klienter kring alla faser i en designprocess som rör användarupplevelsen, från tidig utvecklingen av konceptet fram till marknadsföringsarbetet. Hon konstaterar att det är helt avgörande att både lärare och elever lär sig att våga utforska och testa olika möjligheter, och att de tränar sig i att reflektera kring och ifrågasätta resultaten.

  – Designprocessen startar alltid med behoven. Om man vågar fråga varför, lär man sig mer. Därför gäller det att vara öppen i början och att vara uppmärksam på allt som sägs. Inga är så kritiska till det rådande som barn, och här är det utan tvekan en fördel. Det här sättet att arbeta kan använda i en mängd olika sammanhang. Man börjar öppet och förutsättningslöst, och efterhand går det att rikta in sig på några få centrala frågor och problemställningar.

I forskningen om innovation talas det mycket om behovet av att prova sig fram, att misslyckas och att lära sig av det som gick fel. Det är väldigt få som lyckas med att tillämpa en tanke eller idé direkt. De allra flesta går vilse ett tag innan de hamnar rätt. Detta borde även skolan ta fasta på. Misslyckanden kan vara något bra, som man kan lära mycket av, påpekar Natalie Gustafsson.

  – Misslyckanden ska inte vara något som vi sopar under mattan, utan borde lyftas fram som något viktigt att lära sig av, som kan föra oss på nya vägar. Det är ungefär som när vi är små och lär oss att gå. En förälder uppmanar inte sitt barn att sluta försöka gå bara för att det ramlar. Istället gäller det att prova igen. Genom att samla på sig erfarenheter och lära sig av sina fall, utvecklar barnet de förmågor som krävs för att lära sig att gå.

En intressant fråga är hur lärare ska bedöma elevernas arbete med designprocessen. Här krävs mer mjuka kriterier som ställer helt nya krav på lärarna, menar Lina Orrell.

  – Det här kräver andra sätt än de vanliga att se på eleverna och på vad de gör. Istället för att enbart fästa blicken på slutresultatet, gäller det fånga hela processen och att försöka få en bild av hur eleverna har gått tillväga. Det är till exempel extremt viktigt att vara en aktiv lyssnare när man arbetar med innovation. Därför behöver eleverna lära sig att lyssna, “att gå i andras skor” och att försöka förstå andra personligheter och vilka behov de har. Det är avgörande för att kunna skapa innovativa lösningar.

Det krävs uthållighet och löpande utvärdering för att komma i mål

För Innovitaskolan gäller det att kunna visa att arbetet med Innovita Skills leder till en ökad kunskapsutveckling för eleverna. Det är det som är uppdraget. Samtidigt är det avgörande att med några enkla grepp kunna kommunicera vad man gör och att visa varför det är viktigt, säger Jessica Schilling Mozakka. 

  – En fristående skola som vår riskerar ibland att utsättas för kritik när vi talar om betydelsen av och värdet med pedagogiska koncept. Men det är ett sätt att samla resurser, kraft och kompetens kring ett specifikt arbetssätt – och det ger efterhand resultat. Nu har vi uttalade långsiktiga mål och en metodik som ska föra oss dit. Vårt exempel kan säkert inspirera fler att skapa en skola som försöker möta framtidens behov.

Det är alltid modigt att våga tänka nytt och någon måste ta taktpinnen och springa först. Men det allra viktigaste med innovation är att vara uthållig. Det tar helt enkelt tid att skapa något nytt, säger Natalie Gustafsson.

  – Nu har Innovitaskolan mängder av kraft och uthållighet. Det är förstås avgörande i själva inledningsfasen, men det får ännu större betydelse om man åker på en törn eller hamnar i uppförsbacke. Det gäller hela tiden att fokusera på verksamhetens syfte och det värde man vill skapa. Ofta handlar det också om att hitta en balans mellan ordinarie, rutinbaserad verksamhet och utforskande och innovation. Man måste kunna vara i båda världarna samtidigt.

En av de mest centrala frågorna framöver kommer att handla om vårdnadshavarnas och elevernas förväntningar på Innovitaskolan. Har de infriats? Kundupplevelsen är helt avgörande i innovationsarbetet. Därför behöver man löpande utvärdera hur verksamheten fungerar, och om allt rullar på som det är tänkt, understryker Lina Orrell.

  – Skolan är verkligen en speciell verksamhet att ta sig an när man arbetar med innovation. Eleverna ska lära sig det som står i styrdokumenten, och dessutom anser sig alla veta vad en skola är och hur den fungerar. Alltså gäller det för ledningen att hela tiden motivera och inspirera medarbetarna att fortsätta med förnyelsearbetet. Man måste också hålla ett öga på hur visionerna kan appliceras på verkligheten. Hur går man bäst från tanke till handling? Här tror jag att det är en styrka att 28 skolor innoverar tillsammans. Det finns med andra ord en stor mängd insikter och erfarenheter att dra nytta av.

Dela den här artikeln