Göteborgsregionens kompetensnav öppnar vägar för kompetensmatchning och kompetensförsörjning

Stefan Pålsson
Stefan Pålsson
9 minuters läsning

Teknik- och samhällsutvecklingen skapar hela tiden nya behov av kompetens och kvalifikationer. Inom i stort sett alla branscher pågår en digital transformation som kräver perspektivskifte, omställning och ett livslångt lärande. I Göteborgsregionens kompetensnav samlas olika insatser för att öka näringslivets konkurrenskraft, stärka kompetensförsörjningen och minska risken för arbetslöshet i regionens tretton kommuner. Det handlar om att göra det lättare att överblicka, hitta och få tillgång till utbildningar som motsvarar de behov och den efterfrågan som finns.

Hjälp och stöd att lära om och lära nytt

Göteborgsregionens kompetensnav vänder sig i dagsläget till yrkesverksamma inom fem branscher: fordon, teknik och industri, transport, handel och besöksnäring. Verksamheten drivs av Göteborgsregionen tillsammans med Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och Göteborgs stad. Finansieringen kommer främst från Västra Götalandsregionen och Europeiska socialfonden.

På Göteborgsregionens kompetensnav arbetar fyra processledare med att ta fram initiativ och tjänster för de olika branscherna, berättar Helene Stensson, projektledare på Göteborgsregionen.

  – En av de tjänster vi arbetar med är Kompetensmatchning, som vi har tagit fram tillsammans med RISE. Det är en mötes- och marknadsplats för kompetensutveckling som vänder sig till arbetsgivare och utbildningsanordnare inom fordonsindustrin, servicesektorn och besöksnäringen i Västra Götaland. Här ger vi dem möjlighet att hitta varandra, att förstå varandras förutsättningar och behov och att börja samverka kring att ta fram utbildningar inom strategiskt viktiga områden.

Det är också viktigt att både företagsledning och arbetstagare förstår och blir medvetna om värdet och betydelsen av ständig kompetensutveckling. När hela branscher förändras av den pågående utvecklingen, är det nödvändigt att lära om och lära nytt för att klara omställningen, säger Helene Stensson. 

  – Att väcka intresset för livslångt lärande är en förändringsprocess i sig och den lägger grunden för den fortsatta utvecklingen. Nästa steg blir att orientera sig och att hitta rätt i utbudet av utbildningar – och det är långtifrån enkelt. Hur kan man se om en utbildning motsvarar de behov man har? Vilka kunskaper och kvalifikationer ger den egentligen?

Hur kan man se om en utbildning motsvarar behovet?

Liknande problem uppstår när företag ska anställa nya medarbetare. Hur ska kompetenskraven formuleras? Hur är det möjligt att avgöra att de sökande verkligen har de kunskaper som efterfrågas? EU-initiativet EQF – European Qualifications Framework for Lifelong Learning – är en standardiserad referensram för kvalifikationer som kanske kan bidra till en lösning på de här problemen.

Det finns åtta kvalifikationsnivåer i EQF, från den mest grundläggande till den mest avancerade; från grundsärskola till doktorsexamen. Med hjälp av EQF blir det både möjligt att beskriva innehåll och nivå på en utbildning och att ge en bild av vad en person vet, förstår och kan göra. Matchningen underlättas, det blir enklare att validera kunskaper och det går att skapa en mer rörlig europeisk arbetsmarknad. Kvalifikationerna beskrivs utifrån vilka kunskaper, färdigheter och och kompetenser de rymmer och kopplas till den åttagradiga skalan. SeQF är den svenska motsvarigheten till EQF, och är uppbyggd på samma sätt.

Ramavtal med utbildningsanordnare för fordonsbranschen

Representanter för de fem branscherna har gett tydliga signaler till Göteborgsregionens kompetensnav om att det är väldigt svårt att orientera sig inom utbildningsområdet. En stor andel mindre företag har kanske inte ens en HR-avdelning. därför är det av stor betydelse att vi kan hjälpa dem att komma vidare, understryker Helene Stensson.

  – Förra året genomförde vi en upphandling som ledde till ett ramavtal med tio utbildningsanordnare som vänder sig till fordonsbranschen. Fyra av dem är högskolor och resten är yrkeshögskolor. Bland de sistnämnda är två kommunala och fyra fristående. Vi är nöjda med ramavtalet och har fått till en bra blandning av olika etablerade utbildningsanordnare som ger en god grund för vårt arbete. När vi ser ett behov av en utbildning inom ett bestämt område, gör vi helt enkelt ett avrop bland dem som vi har ramavtal med.

Omställning för batteriindustrin ställer krav på kompetensutveckling

Den globala uppvärmningen, risken för bestående klimatförändringar och kravet på minskade koldioxidutsläpp har lett till ett snabbt växande behov av miljövänliga batterier. Detta gäller inte minst inom fordonsbranschen, där övergången från förbränningsmotorer till batteridrivna motorer börjar sätta fart. Batteriindustrins produktutveckling och produktion ställs inför helt andra förutsättningar, vilket i sin tur leder till ett starkt ökat behov av nya kompetenser bland medarbetarna. 

  – Ungefär 800 000 personer i Europa beräknas behöva uppgradera och förnya sitt kunnande inom områden som råmaterial, förpackningar, användning och integration samt återanvändning av förbrukade batterier. Branschen utvecklas och växer också i Sverige, och det finns ett stort behov av adekvat utbildning.

Det nederländska företaget EIT InnoEnergy leder, på uppdrag av EU-kommissionen, satsningen European Battery Alliance, som syftar till att utveckla, driva och främja den fortsatta utvecklingen inom batteribranschen. Det uttalade målet är att Europeiska unionen ska ha en globalt konkurrenskraftig och hållbar batteriindustri 2025.

Utbildning i batteriteknologins grunder är på gång

Utbildning är en central del av European Battery Alliance. EIT InnoEnergy har bland annat tagit fram en karta som ger en överblick över utbildningar i Europa. Här används EQF för att beskriva innehåll, kvalifikationsnivå samt vilken typ av utbildning det rör sig om. Det gör det enklare för företagen i branschen att överblicka vilka utbildningar som är tillgängliga runt om i Europa samt vilka förkunskaper som krävs.   

EIT InnoEnergy tar också fram utbildningar och utbildningsmaterial på olika kvalifikationsnivåer som kan användas av utbildningsanordnare. Tack vare sin täta samverkan med batteribranschen, har företaget goda kunskaper om vilka kompetenser som behövs och vad de yrkesverksamma behöver lära sig. Det drar vi stor nytta av, säger Helene Stensson.

  – Vi genomförde nyligen en upphandling om en utbildning som ger en introduktion till modern batteriteknologi inom ramavtalet för fordonsbranschen. Upphandlingen vanns av Göteborgs Tekniska College, och utbildningen kommer att starta i februari. Den kommer helt och hållet att använda det upplägg och det material som EIT InnoEnergy skapat för sin utbildning Fundamentals on Batteries.

Utbildning om AI blir nästa steg

En introduktion till artificiell intelligens (AI) för fordonsbranschen är nästa viktiga uppgift att ta tag i. Även här rör det sig om ett område som har central betydelse för den långsiktiga samhällsutvecklingen, samtidigt som det är en strategiskt viktig fråga för regionen och för hela landet. 

Göteborgsregionens kompetensnav har varit i dialog med AI Sweden, som är Sveriges nationella centrum för tillämpad AI, men det är en bit kvar till färdig en lösning.

  – Vi behöver hitta en aktör som känner till branschens behov, som vet vad som krävs för att företagen ska kunna följa med i utvecklingen och som har en överblick över vilka utbildningar som finns och även kan utveckla egna. Kort sagt är vi på jakt efter en motsvarighet till European Battery Alliance inom AI-området. Vi har ännu inte någon sådan i sikte, men vi fortsätter leta.

Stärkt regional utveckling kan inspirera nationellt

I övrigt går Göteborgsregionens kompetensnav vidare med sin uppgift att underlätta för offentliga aktörer, företag och utbildningsanordnare att nå en gemensam förståelse för de behov av kompetensutveckling som finns inom de fem branscherna – och att se hur de bäst kan mötas, avslutar Helene Stensson.

  – Den regionala utvecklingen och konkurrenskraften är vårt primära fokus. Vi bidrar samtidigt till den nationella nivån genom att visa hur man kan göra för att komma framåt. Vårt arbete bidrar till att skapa långsiktigt bättre förutsättningar för näringslivet, yrkesverksamma och arbetssökande som behöver hitta nya vägar och mål för sitt livslånga lärande.

Dela den här artikeln