DigiNorden – en konferens om digital kompetens och grön omställning

Stefan Pålsson
Stefan Pålsson
5 minuters läsning

Nordiska ministerrådets vision är att de nordiska länderna år 2030 ska vara gröna med en mångfaldig natur och en globalt konkurrenskraftig ekonomi. De ska också vara inkluderande och socialt hållbara samhällen. Det här förutsätter en digital omställning, digital kompetens och ett livslångt lärande inom alla samhällsområden, men det är ländernas utbildningssystem inte anpassade för. 20-21 september arrangeras konferensen Digital kompetanse og livslang læring for bærekraftig omstilling i Norden (DigiNorden) i Tromsö och på nätet. Syftet är att presentera goda exempel, lyfta fram centrala utmaningar och stimulera till diskussion, samarbete och gemensamt lärande. 

Vad är på gång och vad behöver göras?

Under 2022 är Norge ordförande i Nordiska ministerrådet. Regeringen är angelägen om att uppmärksamma den nära relationen mellan grön omställning och digital kompetens under sitt ordförandeskap, för att försöka få bättre fart på utvecklingen. Det norska utbildningsdepartementet har därför gett Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i uppdrag att arrangera en konferens på temat.

HK-dir har tillsammans med EPALE Norge och NVL Norge satt samman ett program för den fysiska och den digitala konferensen som belyser olika delar av det här komplext sammansatta området. Flera av talarna är från Norge, några kommer från andra nordiska länder och från Estland. Andreas Schleicher, utbildningschef på OECD, kommer att hålla ett anförande över nätet och Lars Lingman, enhetschef för Livslångt lärande på RISE, ska resonera om människans plats i det digitala arbetslivet., berättar Katrine Utgård, senior adviser på HK-dir. 

  – En del av föredragen och presentationerna kommer att vara mer övergripande, medan andra mer konkret visar på den utveckling som sker inom utbildning och arbetsliv. Det handlar både om allmän digital kompetens, yrkesspecifik digital kompetens, digital kompetens för grön omställning och om den digitala kompetensens betydelse för det livslånga lärandet. Här gäller det både att lyfta fram goda exempel och att försöka få syn på vad som behöver göras. Hur ska den fortsatta vägen framåt se ut? Vad krävs för att de nordiska länderna ska kunna uppfylla visionen?

Möten, samtal och diskussioner uppmuntras

Ett centralt syfte med DigiNorden är att få igång samtal och diskussioner mellan deltagarna på konferensen. Det är inte enbart de inbjudna talarnas röster som räknas, utan alla behöver vara med i samtalen och föra fram sina erfarenheter och perspektiv.

Den fysiska konferensen på Ishavshotellet i Tromsö är begränsad till 150 deltagare för att underlätta för deltagarna att mötas och att börja samtala med varandra. Även i den digitala versionen av konferensen, som kommer att äga rum i Zoom, uppmuntras deltagarna att lära känna varandra och att växla några ord.  

  – Jag vet att de norska deltagarna från myndigheter och näringsliv är intresserade av att knyta kontakter med deltagare från andra länder. De vill veta mer om vad som är på gång och vidga sina perspektiv. En av dem är Kaja Reegård. Hon leder sekretariatet på Kompetansebehovsutvalget, som på uppdrag av utbildningsdepartementet analyserar framtida kompetensbehov i Norge och tar fram underlag för strategiska beslut inom olika samhällsområden.

Målet är att öka medvetenheten och öppna nya vägar framåt

Den primära målgruppen för DigiNorden är personer som arbetar med utbildning och livslångt lärande på en mer övergripande nivå. Hit hör till exempel beslutsfattare, politiker och representanter för arbetsmarknadens parter. Men alla intresserade är förstås välkomna att anmäla sig. Ju större mångfald, desto bättre, säger Katrine Utgård.

  – Jag hoppas att konferensen kan bidra till att fördjupande samtal om den viktiga kopplingen mellan digital kompetens och grön omställning kommer igång – och att diskussionerna fortsätter framöver. Det händer mycket på olika håll i de nordiska länderna, men det är inte alltid som vi upptäcker det. Därför är det viktigt att träffas och utbyta erfarenheter. Kanske kan det leda till att trösklarna sänks och att samarbetet tar fart. Min förhoppning är både att konferensen ska göra oss alla mer medvetna om vad som görs och vad som behöver göras –  och att den leder till att alla får fler kontakter som kan öppna nya vägar!

Dela den här artikeln