Tagg: Problembaserat lärande

Veckans spaning, vecka 2: Kritiska läsförmågor i engelska, kollaborativt lärande och Nordic CRAFT

Veckans spaning, vecka 2: Kritiska läsförmågor i engelska, kollaborativt lärande och Nordic CRAFT

Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath.

Årets första spaning börjar med ett praktiknära forskningsprojekt om att stärka elevers kritiska läsförmågor i engelska. Vi fortsätter med lärarrollens förändring när kollaborativt lärande används i undervisningen och rundar av med Nordic Craft, ett nytt koncept för kollaborativt lärande som ska presenteras på Nordic@BETT om två veckor. Allra sist kommer veckans tips.

Bättre kritiska läskompetenser i engelska

En forskargrupp vid Luleå tekniska universitet har nyligen fått finansiering av Skolforskningsinstitutet för att ta ta fram undervisningsstrategier som hjälper högstadie- och gymnasieelevers att bättre förstå och kritiskt granska avancerade texter på engelska. Det här projektet, som är en del av Skolforskningsinstitutets satsning på praktiknära forskning, leds av professor Lydia Kokkola och sträcker sig över tre år

Tidigare studier har visat att svenska elevers kunskaper i engelska är relativt goda överlag, men att lärare ofta saknar strategier som hjälper eleverna utveckla mer avancerade och kritiska läsförmågor. Det handlar bland annat om att kunna läsa mellan raderna, att känna igen ironi, att kunna bedöma om texterna är partiska och att kunna kombinera information från olika källor. Den här typen av förmågor är inte minst avgörande för att kunna värdera om texter på nätet är tillförlitliga, och de blir också allt viktigare i takt med att medielandskapet digitaliseras.

Eftersom engelska är det vanligaste främmande språket i Sverige – samtidigt som relativt få elever läser engelska efter gymnasiet – är det centralt att de här förmågorna utvecklas under tonåren. Allt fler nyhetskällor som används i vardagen är dessutom på engelska. Syftet är därför att utveckla metoder och arbetssätt som gör det lättare för lärare att hantera detta i sin undervisning. Minst 16 verksamma lärare i Luleå, Piteå och andra orter i Norrbotten kommer att delta i projektet, som drar igång under våren.

Kollaborativt lärande och den förändrade lärarrollen

Strax före årsskiftet publicerades en ny utgåva av European Schoolnet Perspectives, som ger en kort beskrivning av hur lärarrollen behöver utvecklas och förändras när kollaborativa arbetssätt börjar användas i undervisningen. Resonemangen utgår ifrån en litteraturöversikt som tidigare tagits fram inom TeachUP, ett utvecklingsprojekt som samordnas av Europeiska skoldatanätet, med beslutsfattare, lärarutbildare och lärare från tio europeiska länder som partners.

Kollaborativt lärande är ett paraplybegrepp för olika arbetssätt där elever arbetar tillsammans i mindre grupper för att tillsammans identifiera och lösa problem. Med andra ord handlar det om sätt att arbeta som kan göra det möjligt för eleverna att utveckla förmågor som brukar beskrivas som allt viktigare. Det handlar bland annat om att kunna ta ansvar för sitt eget lärande, att kunna reflektera kritiskt och att kunna hantera och lösa komplexa problem tillsammans med andra.

Forskning visar att för att kollaborativt lärande ska fungera i praktiken, är det nödvändigt att läraren både utformar lämpliga uppgifter och finns till hand som vägledare och stöd. Läraren behöver släppa en del av sitt ansvar för elevernas lärande och inte alltid vara den primära källan till kunskap. Samtidigt är det avgörande att läraren ser till att allt fungerar, att alla frågetecken rätas ut och att eleverna verkligen utvecklar de kunskaper och förmågor som står i fokus. Allt det här förutsätter att läraren får den tid och de resurser som krävs för att allt verkligen ska fungera som det är tänkt.

Nordic CRAFT

Om två veckor är det dags för årets upplaga av Nordic@BETT, ett eftermiddagsseminarium som arrangeras gemensamt på BETT av utbildningsmyndigheterna i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Den här gången kommer man att presentera något som kallas Nordic CRAFT. Det rör sig om ett innovativt koncept för kollaborativt och digitalt lärande över ämnesgränserna, där eTwinning ska användas som plattform för samarbete mellan klasser i åk 7-9 i de nordiska länderna.

CRAFT är en bokstavsförkortning som står för Creating Really Advanced Future Thinking. Syftet med konceptet, som tagits fram av STIL i Danmark, är att ge möjlighet för elever att utveckla och träna det som ibland kallas 21st Century Skills. Det skapar ett ramverk som ger hjälp och stöd och därmed gör det lättare för lärare och elever att komma igång med kollaborativt lärande. Förutom att lära sig samarbeta, tänka kritiskt och att lösa problem på kreativa sätt, är det också viktigt att eleverna lär sig förstå och dra nytta av de digitala möjligheterna när de arbetar.

Tanken med Nordic CRAFT är att elever i de nordiska länderna ska arbeta tillsammans i mindre grupper i ett hackathon för att undersöka och ta fram lösningar på ett konkret och vardagsnära problem. Grupperna ska inleda arbetet med att försöka hitta så mycket information som möjligt om problemet. När de har en hyfsat klar bild av vad det handlar om, ska de brainstorma olika lösningar på problemet.

Efter att alla lösningar är presenterade ska varje grupp välja den lösning bland sina idéer som man tror har högst potential. Därefter ska de ta fram varsin prototyp och kort presentera den för de andra. Grupperna ger återkoppling åt varandra och sedan kan de arbeta vidare med sina prototyper. Hackathonet avslutas med att man väljer ut de prototyper som man anser löser problemet bäst.  

Veckans tips

Igår publicerade Spaningen ett kort samtal med Jonas Linderoth, professor i medier, estetik och berättande på Högskolan i Skövde, om ett projekt som precis har inletts. Tillsammans med Carl Heath, Jonas Ivarsson och Björn Sjöblom tittar han närmare på ett spel som hör till de vanligaste på svenska skolgårdar. Ofta kallas det för King eller Boll i ruta, men det är även känt under flera andra namn.

Det här är ett spel som det ibland förekommer en del konflikter kring. På skolorna försöker man därför hantera dem med hjälp av lokala regler, och det är just det här som intresserar de fyra forskarna. Vad händer egentligen när ett spel växer fram bland användarna i den lokala miljön istället för att någon utifrån säger hur det ska vara? Detta vill man analysera ur ett speldesignperspektiv.

Just nu pågår datainsamlingen, och forskarna är intresserade av att få tillgång till så mycket information som möjligt från förskollärare, lärare, rektorer, fritidspedagoger, elevassistenter och andra som arbetar i förskolan och i skolan. Vad kallar man spelet? Varför togs reglerna fram? Hur fungerar det?

Det finns en webbaserad enkät som underlättar insamlingen, men det går också bra att maila regler och andra dokument som rör spelet direkt till Jonas Linderoth.

Lärstrategier och lärande: en syntes av Hattie och Donoghue

Lärstrategier och lärande: en syntes av Hattie och Donoghue

När samhället utvecklas och förändras av digitaliseringen ställs nya krav på skolans undervisning. Eleverna behöver bland annat lära sig söka och använda information på ett kritiskt sätt, lösa problem, samarbeta och lära av varandra. Ofta används samlingsnamnet 21st Century Skills för att beskriva detta. Eftersom samhället ständigt utvecklas måste alla lära sig att lära för att kunna fortsätta lära genom hela livet. Annars klarar man sig varken som medborgare eller på arbetsmarknaden.

Flera undersökningar visar att det är svårt att integrera it i undervisningen så att eleverna både utvecklar ämneskunskaper och lär sig att lära. Många elever är inte heller redo för ett digitalt samhälle och ett medielandskap där de både är konsumenter och producenter. På många håll i Europa går den digitala skolutvecklingen fortfarande trögt och det finns risk för en ny digital klyfta. Nu har de flesta tillgång till tekniken, men många saknar de kunskaper och förmågor som är nödvändiga.

En ny syntes av John Hattie och Gregory Donoghue ger viktiga ledtrådar för det här arbetet och för den generella utvecklingen av undervisningen och lärande: Learning strategies: a synthesis and conceptual model. Här presenteras en modell av lärandets olika steg och de faktorer som påverkar resultatet.

Precis som i Hatties stora undersökning Synligt lärande, som kom 2009, handlar det om att ta reda på hur undervisningen kan bedrivas så effektivt som möjligt och att visa vilka förutsättningar som det kräver. Elevens lärande måste bli synlig för läraren och lärarens undervisning måste bli synlig för eleven. Läraren ska kunna möta eleverna där de befinner sig. Hen ska kunna ge dem tillgång till de lärstrategier och de metakognitiva verktyg som de behöver i den konkreta situationen och för sitt fortsatta lärande. Detta förutsätter en öppen kommunikation mellan lärare och elever där alla vågar ställa de frågor som krävs för att frågetecknen ska rätas ut.

Hatties och Donoghues modell beskriver lärande som en process i flera steg, från att tillägna sig och befästa ytkunskaper och djupkunskaper till att kunna tillämpa det man lärt sig i andra situationer och sammanhang. Analyserna visar att lärstrategiernas effektivitet beror på vad lärandet ska syfta till. Det är därför nödvändigt att eleverna vet vad som är målet med den pågående undervisningen, så att de kan arbeta på de sätt som bäst utvecklar deras lärande.

Fyra faktorer är avgörande för lärandet: Elevernas kunskaper och tidigare prestationer (Skill), deras självdisciplin och inställning till lärande (Will), deras drivkrafter och mål (Thrill) samt hur lärmiljön ser ut och fungerar.

Bild från www.nature.com

Arbetssätt och lärstrategier ser ut på olika sätt beroende på vad undervisningen syftar till.

Om syftet är att eleverna ska kunna återge befintlig kunskap, fungerar det utmärkt att anteckna, sammanfatta, stryka under och memorera. När de ska befästa de här kunskaperna, är det viktigt att träna, repetera och att fråga om något är oklart.

Om eleverna ska lära sig att förstå underliggande principer och sammanhang, krävs helt andra lärstrategier som förutsätter metakognition på en hög nivå. De måste lära sig att “tänka som en lärare”, ha tillgång till en hel arsenal av lärstrategier och kunna arbeta målmedvetet och disciplinerat.

Om eleverna ska befästa sina djupkunskaper, fungerar det bra att strukturera ett problem i flera steg, att formulera sin kunskaper med egna ord, att samarbeta och att reflektera tillsammans med andra. Här är det också viktigt med kritiskt tänkande.

Om eleverna ska tillämpa sina kunskaper i nya sammanhang, till exempel när de ska lösa ett matematiskt problem som de inte tidigare stött på, är det viktigt att de provar sig fram, diskuterar med varandra och får hjälp och vägledning av läraren när det behövs.

Det finns ett antal studier som visar att det är svårt att arbeta med problembaserat lärande i skolan. Hattie och Donoghue menar att det kan bero på att man ofta arbetar på det här sättet innan eleverna har utvecklat och befäst de ytkunskaper som är nödvändiga. Det krävs naturligtvis både yta och djup. De tar också upp att många lyfter fram det pedagogiska värdet med att “flippa klassrummet”, men att det ännu inte finns några vetenskapliga studier som bekräftar detta. Kanske kan det vara värt att undersöka vad det betyder att eleverna får veta vad de ska lära sig och att ta reda på hur deras lärande utvecklas när de får hjälp med att använda passande lärstrategier?

Hattie och Donoghue betonar att det inte går att tala om de förmågor som ryms inom 21st Century Skills utan ett konkret sammanhang. Man kan inte utveckla förmågor som kritiskt tänkande och kreativitet utan ett innehåll och en kontext som ger mening och sammanhang. De slår också fast att det är avgörande att skolans undervisning främjar elevernas förmåga, vilja och intresse att lära, men tillägger att det handlar om mer än att förbättra deras prestationer. Det är lika viktigt att utveckla de mjuka förmågor som krävs för att samverka och lära av varandra och för att bidra till ett öppet och mångfaldigt demokratiskt samhälle.

Text: Stefan Pålsson  Först publicerad: 2016-11-02